Reklama
A A A

Zużycie paliwa

Podstawową zasadą, którą powinien stosować kierowca, aby uzyskać niskie zużycie paliwa, jest łagodne przyspieszanie bez gwałtownych zrywów w czasie jazdy oraz unikanie częstego hamowania. Ważnym czynnikiem, wpływającym na zużycie paliwa, jest utrzymywanie cie­czy chłodzącej w optymalnym zakresie temperatur 80 ± 5° C. Szczególnie ważne jest przeciwdziałanie spadkowi temperatury po­niżej 70° C przez odpowiednie zaciągnięcie żaluzji chłodnicy (na od­powiednią wysokość). Poza tym na zwiększone zużycie paliwa wpływa również jazda na ogumieniu ze zbyt małym ciśnieniem powietrza oraz nieprawidłowa zbieżność kół przednich. W praktyce wspomniane uprzednio ogólne zalecenia sprowadzają się do możliwie powolnego zwiększania nacisku na pedał przyspiesze­nia, tzn. należy spokojnie zmieniać prędkość jazdy, jak również uni­kać częstego hamowania. W im dłuższym czasie udaje się utrzymać stałą prędkość jazdy wyłącznie na 3. biegu, w tym większym stopniu zużycie paliwa zbliżać się będzie do wartości (odpowiadających danej prędkości pojazdu) przedstawionych na rysunku 1.19. Wielkości zu­życia paliwa podane na wykresach odnoszą się do stałych prędkości jazdy na 3. biegu w określonych warunkach drogowych. W czasie nor­malnej eksploatacji samochodu używane są wszystkie biegi, w związ­ku z czym zużycie paliwa może odbiegać od podanych wielkości. Wielu użytkowników stawia pytanie, ile powinno wynosić zużycie paliwa dla samochodów Warszawa 223 i 224. Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest możliwa. Wynika to z faktu, że zużycie paliwa zależy od wielu czynników, jak np.: stanu technicznego eksploatowanego pojazdu, warunków drogowych w jakich jest eksploatowany, — sposobu jazdy (szczególnie dotyczy to kierowców początkujących). W przypadku konieczności sprawdzenia zużycia paliwa należy za­poznać się z Monitorem Polskim Nr 36 z dnia 30.1.1971 r., wydanym na podstawie zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 20.1.1971 r. oraz z PN-67/S-04000, która określa sposób przeprowadzenia kontrol­nego pomiaru zużycia paliwa. Kontrolne zużycie paliwa samochodów Warszawa, określone według podanej normy, wynosi: Warszawa 223 — 12 1/100 km, Warszawa 224 — 13 1/100 km. Należy pamiętać, że przy dojazdach do skrzyżowań, przeszkód dro­gowych itp. nie należy przyspieszać, ponieważ następnie w większości przypadków trzeba hamować. W takich przypadkach przyspieszanie jest zbyteczne, a jedynie zwiększa zużycie paliwa. Następnym ważnym czynnikiem, związanym z zużyciem paliwa, jest wykorzystywanie 3. biegu, kiedy prędkość jazdy samochodu jest mniejsza od dolnej wartości dla tego biegu, a konieczne jest gwałtow­ne przyspieszenie pojazdu. Wiele pojazdów, użytkowanych w wa­runkach miejskich, jest przeciążana przez jazdę na 3. biegu przy niskich prędkościach obrotowych silnika, co wynika z nieznajomości właściwości silników.