A A A

Zużycie paliwa

Do bardzo istotnych parametrów silnika spalinowego zalicza­my: zużycie paliwa w jednostce czasu; zużycie paliwa w jednostce czasu przypadające na jednost­kę mocy silnika. Sekundowe zużycie paliwa Ge określa ilość paliwa zużywaną przez silnik w ciągu sekundy. Wartość zużycia paliwa wyzna­cza się podczas badania silnika na hamowni, mierząc masę lub objętość paliwa zużytego przez silnik w określonym czasie. W przypadku mierzenia masy zużytego paliwa G. = -^kg/s gdzie: mp — masa paliwa w kg zużytego w czasie t pomiaru. W przypadku mierzenia objętości zużytego paliwa gdzie: Vp — objętość paliwa (w ms) zużytego w czasie t (s) pomiaru Qp — gęstość paliwa w kg/ms. Sekundowe zużycie paliwa jest jedynie miarą ilości zużywa­nego paliwa, a więc nie określa stopnia jego wykorzystania. Miarą wykorzystania paliwa doprowadzonego do silnika jest dopiero jednostkowe zużycie paliwa ge. Określa ono masę pa­liwa zużywaną przez silnik w jednostce czasu na wytworzenie jednostki mocy _ Ge_kg_ 9e N kW-s Porównanie wartości ge dwóch silników natychmiast wskazuje, który z tych silników potrzebuje mniej paliwa na wytworze­nie jednostki mocy, a więc który z silników ma większą sprawność. Mniejsze wartości ge charakteryzują silnik o więk­szej sprawności. Wartości jednostkowego zużycia paliwa współczesnych silni­ków pojazdów samochodowych zawierają się w następujących granicach: • silniki z zapłonem iskrowym ge = 83- 10-«-4-100 • 10~« kg/(kW-s) • silniki z zapłonem samoczynnym ge = 60 • 10-6-4-76 • 10~6 kg/(kW • s).