Reklama
A A A

Zmiana oleju w czasie docierania

Ważnym zagadnieniem podczas docierania jest zmiana oleju. Częstość wymiany oleju będzie zależała od przestrzegania czystości przy montażu. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia metalowe (np. opiłki) i niemetalowe (np. piasek), które dostają się do silnika w czasie montażu lub też nie zo­stały dostatecznie dokładnie usunięte w czasie mycia, są spłukiwane przez olej i wraz z nim dostają się do łożysk i na gładź cylindrową powodując porysowanie ich powierzchni. Z podanych względów powstaje konieczność dwukrotnej lub trzykrotnej wymiany oleju podczas docierania. Przy takiej zmianie oleju należy prze­myć miskę olejową i oczyścić filtr zgrubny, a po zakończeniu docierania trzeba oczyścić również osadnik i wkładki filtru dokładnego lub niekiedy nawet wymienić je na nowe. Jeżeli olej spuszczany z silnika jest bardzo zanieczyszczony, to przed powtórnym napełnieniem silnik należy przepłu­kać olejem wrzecionowym. Gdy hamownia wyposażona jest w filtr do oleju, do płukania silnika można używać zwykłego oleju silnikowego. W ten sposób zmniejsza się asortyment olejów używanych w hamowni i upra­szcza się gospodarkę olejową. W wytwórniach produkujących masowo silniki samochodowe stosuje się centralny obieg oleju, który zapewnia stały dopływ oczyszczonego i od­świeżanego oleju i przepłukiwanie nim docieranego silnika. Stały prze­pływ dużych ilości czystego oleju przez silnik ma zasadnicze znaczenie dla jakości procesu docierania i przyśpiesza jego przebieg. Przepływający olej usuwa bowiem natychmiast powstające przy docieraniu cząsteczki ścieranego materiału, odprowadza różne zanieczyszczenia i polepsza wa­runki smarowania. Schemat jednego z rozwiązań centralnej instalacji olejowej pokazany jest na rys. 478. Przepływ oleju w tej instalacji jest następujący. Z ruro­ciągu zasilającego 1 olej po przejściu przez filcowy filtr dokładnego oczy­szczania 2 i filtr silnika 3 zostaje doprowadzony do przewodów smarowania silnika. Olej nie krąży w silniku, lecz po przejściu przez niego spływa wraz z zanieczyszczeniami do zbiorczego przewodu odprowadzającego 4. Przy przejściu przez filtr magnetyczny 5 oddzielone zostają cząsteczki magne­tyczne metali, a w specjalnym oddzielaczu 6 zostaje usunięta woda. Tak częściowo oczyszczony olej przepływa do pierwszego zbiornika 7, skąd pompy 8 przepompowują go przez separatory odśrodkowe 9 do drugiego zbiornika 10 zasilającego centralnie całą instalację. Olej w zbiorniku za­silającym podgrzewany jest grzejnikami parowymi 11 do temperatury 90r100°C, aby temperatura oleju doprowadzanego do silników nie zmniej­szała się poniżej 60f80°C. Tłoczenie czystego oleju z powrotem do ruro­ciągu zasilającego odbywa się za pomocą pompy 12 poprzez zbiornik wy­równawczy 13. Ciśnienie oleju dopływającego do silników reguluje się zaworem przelewowym 14.