Reklama
A A A

Zasady procesów technologicznych

W celu wykonania przedmiotu o kształcie prostym lub złożonym w wa­runkach fabrycznych należy opracować jego proces technologiczny. Bez znajomości procesu technologicznego niemożliwe jest przygotowanie i pro­wadzenie produkcji, ponieważ na jego podstawie zamawia się potrzebne materiały wyjściowe lub półfabrykaty, przygotowuje narzędzia, projektuje i wykonuje przyrządy i uchwyty itd., wreszcie opracowuje kalendarzowy plan produkcji. Zakres prac związanych z opracowaniem procesu technologicznego za­leży od wielu czynników, np. od rodzaju wyrobu, wielkości produkcji, od tego, czy proces jest opracowany dla zakładu nowobudowanego, czy dla zakładu istniejącego itd. Pomimo tego zasady i kolejność projektowania są jednakowe. Opracowanie na przykład procesu technologicznego kadłuba silnika spalinowego polega na: 1)przeanalizowaniu danych wyjściowych, 2)określeniu sposobu wykonania i wymiarów półfabrykatu, ustaleniu wstępnego planu operacyjnego, 3)wyborze podstaw (baz) obróbkowych dla ustawienia i mocowania przedmiotu na obrabiarkach podczas obróbki, 4)wyborze obrabiarek, narzędzi, przyrządów i uchwytów dla poszcze­gólnych operacji, doborze warunków skrawania oraz określeniu wymiarów, naddatków i tolerancji międzyoperacyjnych, 5)ostatecznym opracowaniu planu operacyjnego, 6)obliczeniu normy czasu dla wykonania poszczególnych operacji, 9) ostatecznym opracowaniu dokumentacji technologicznej. Projektowany proces technologiczny powinien spełniać dwa zasadnicze warunki: 7)warunek technologiczny; przy założonych lub istniejących warunkach produkcyjnych i wielkości produkcji powinny być spełnione żądania kon­struktora, uwidocznione na rysunku wykonawczym; 8)warunek ekonomiczny, zgodnie z którym całkowity koszt realizacji projektowanego procesu powinien być jak najmniejszy. Dlatego projektując proces technologiczny należy każdy jego etap czy nawet element przeanalizować pod kątem widzenia warunków — techno­logicznego i ekonomicznego. Oba omawiane warunki stanowią nierozer­walną całość, ponieważ są one jakby syntezą wszystkich czynników i reguł określających wybór procesu technologicznego. Opracowanie prawidłowego procesu technologicznego jest koniecznym, lecz nie wystarczającym warunkiem otrzymania produkcji o właściwej jakości. Nieprzestrzeganie prawidłowego procesu technologicznego powo­duje powstawanie braków i obniżenie wydajności pracy, ponieważ dopro­wadza do otrzymania niewłaściwych wymiarów obrabianego przedmiotu i innych błędów, powodujących wzrost kosztów produkcji, przeróbki itd. Dlatego też zadaniem technologa jest nie tylko opracowanie procesu tech­nologicznego, lecz również wprowadzenie go do produkcji i kontrola sto­sowania na każdym jego etapie. W rozdziale tym omówimy poszczególne etapy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem oraz szereg związanych z tym za­gadnień.