A A A

Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

Eksploatacją, inaczej użytkowaniem, pojazdów samochodowych nazywamy zespół czynności umożliwiających wykonywanie za­dań transportowych lub innych zadań specjalnych. Czynności związane z eksploatacją samochodów możemy po­dzielić na dwie zasadnicze grupy — czynności techniczne oraz administracyjne. Do grupy czynności technicznych należą: prowa­dzenie pojazdu oraz wszystkie czynności mające na celu utrzy­manie taboru samochodowego w dobrym stanie technicznym (za­biegi konserwacyjne, przeglądy, naprawy itp.). Przez dobry stan techniczny taboru należy rozumieć jego całkowitą sprawność techniczną, a więc zgodność własności technicznych i eksploata­cyjnych poszczególnych pojazdów z określonymi warunkami za­wartymi w instrukcjach fabrycznych tych pojazdów oraz prze­pisach o ruchu na drogach publicznych. Do grupy czynności administracyjnych zalicza się zarządzanie, organizację pracy, prowadzenie ewidencji, spra­wozdawczość, czynności finansowe, gospodarcze itp.