Reklama
dobredomy
A A A

Założenia konstrukcyjne

Silnik jest jednym z najważniejszych i najdroższych zespołów samo­chodu. Jego główne parametry, wymiary i podstawowe rozwiązanie konstrukcyjne są podporządkowane i dostosowane do ogólnych założeń i koncepcji samochodu. Zasadnicze wytyczne do opracowania nowego silnika ustalane są już podczas przygotowywania założeń samochodu. Jeżeli konstruktor silnika przyjmie założenie, że paliwem będzie benzyna, to następstwem tego będzie zastosowanie zapłonu elektrycz­nego. W silniki takie wyposażona jest znaczna większość samochodów osobowych, a także duża część samochodów ciężarowych o mniejszej ładowności, zwłaszcza samochody dostawcze. Silniki o zapłonie elek­trycznym mają większe jednostkowe zużycie paliwa (droższego) niż silniki o zapłonie samoczynnym, mają jednak wiele zalet, do których zalicza się: niższy koszt produkcji, mniejszy ciężar jednostkowy, więk­sza prędkość obrotowa, mniej hałaśliwa praca, łatwiejszy rozruch, szczególnie w zimie, łatwiejsza obsługa i niższy koszt napraw. W grupie silników o zapłonie elektrycznym większa sprawność ogól­na silników czterosuwowych zadecydowała o coraz mniejszym zasto­sowaniu silników dwusuwowych do napędu samochodów. Niezależnie jednak od przeznaczenia silnika (furgon dostawczy, tak­sówka, samochód sportowy) w stosunku do jego konstrukcji stawiane są określone wymagania, z których najważniejsze są: prostota, zwartość i lekkość konstrukcji, niezawodność pracy w całym zakresie obciążeń, znaczny stopień technologiczności produkcji, trwałość, małe zużycie benzyny i oleju, łatwy i pewny rozruch w różnych temperaturach otoczenia, — dobre wyrównoważenie sił i momentów bezwładności, łatwość i niski koszt obsługi oraz naprawy. Poszczególne wytwórnie rzadziej projektują całkowicie nowe kon­strukcje silników, częściej natomiast zmieniają i udoskonalają już istniejące, opierając się na doświadczeniach przy budowie poprzednich modeli. Często konstruktor musi przewidywać etapy rozwojowe silni­ka, a także konieczność budowy pochodnych od modelu zasadniczego. Niezależnie jednak od omówionych wytycznych i założeń konstruk­cyjnych, każdy nowy silnik przechodzi następujące etapy: założenia wstępne, wstępne studium konstrukcji, projekt szczegółowy, budowa prototypu, badania i próby prototypu, opracowanie dokumentacji tech­nicznej do produkcji seryjnej, wykonanie serii próbnej oraz jej bada­nie i na tej podstawie uruchomienie produkcji seryjnej.