Reklama
A A A

ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA BUDOWLANEJ

Technolog nie opracowuje części budowlanej, sanitarnotechnicznej i energetycznej projektu; opracowują je biura branżowe lub oddziały branżowe instytutu projektowego. Technolog określa tylko założenia do ich projektowania i sprawdza po opracowaniu prawidłowość powiązania z technologiczną częścią projektu. Na jego zlecenie wprowadza się ko­nieczne poprawki. Głównym dokumentem wyjściowym dla projektowania części budo­wlanej jest plan technologiczny rozmieszczenia urządzeń i schematyczny przekrój budynku. Do opracowania założeń budowlanej części projektu potrzebne są ponadto następujące dane: 5)Wewnętrzne główne wymiary budynku i siatka słupów (szerokość naw i podziałka słupów). 6)Rodzaje urządzeń dźwigowotransportowych, ich nośność i spo­soby zainstalowania. 3) Wymiary dróg przejazdowych, wejść i wyjść. 7)Wykaz obrabiarek wymagających fundamentów (przy budynkach wielopiętrowych obciążenie na 1 m2 podłogi). 8)Omówienie stosowania kwasów i olejów w poszczególnych czę­ściach oddziału. 9)Wymiary piwnic, kanałów technologicznych i obciążenie ich pokrycia. 7) Wymiary pomieszczeń odgrodzonych, typy przegród i ich wysokość. 10)Wymagania dotyczące temperatury, izolacji dźwiękowej, szkodli­wych wydzielin itd. (w pomieszczeniach specjalnych). 11)Rozmieszczenie w przybudówkach pomieszczeń produkcyjnych, pomocniczych i usługowych, ich wysokość. 10) Dane dotyczące projektu pomieszczeń bytowych (ilość robotni­ków, personelu usługowego, inżynieryjnotechnicznego, młodszego per­sonelu pomocniczego ze wskazaniem ilości pracujących). Jako założenie do projektowania doprowadzenia wody i kanalizacji podaje się rozplanowanie technologiczne urządzeń z podaniem wykazu punktów odbioru wody, charakterystyką ich pracy i rozchodu wody w m3/godz (średniego i maksymalnego) oraz charakterystykę ścieków. Ponadto podaje się ilość pracowników z rozbiciem na poszczególne grupy. Jako założenia do projektowania ogrzewania i wentylacji podaje się następujące dane: technologiczne rozplanowanie urządzeń, schematyczny przekrój budynku, dane o urządzeniach, dane o potrzebnych wyciągach miejscowych, charakterystykę pomieszczeń ze szkodliwymi wydzielinami, ogólną moc zainstalowanych silników elektrycznych. Jako założenie do projektowania części energetycznej podaje się następujące dane: technologiczne rozplanowanie urządzeń ze schematycz­nym przekrojem budynku, specyfikację zainstalowanych urządzeń (z po­daniem numerów na planie i mocy silników), dane o urządzeniach wyma­gających doprowadzenia pary (z charakterystyką pracy, danymi o zużyciu pary w kg/godz i procencie kondensatu), wykaz urządzeń i stanowisk roboczych, do których ma dopływać powietrze sprężone z charakterystyką ich pracy i danymi o zużyciu powietrza (objętość robocza, ciśnienie i ilość włączeń mechanizmów pneumatycznych na godzinę).