Reklama
A A A

Zadania personelu technicznego w organizacji

Właściwa organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych w jednostkach gospodarki narodowej polega przede wszystkim na planowym, przemyślanym wykorzystaniu środków transporto­wych, tak żeby zapewniły one wykonanie zadań danej jednostki przy możliwie najniższych kosztach własnych. Zadaniem personelu technicznego jest utrzymywanie taboru samochodowego w stanie pełnej sprawności technicznej. Umożli­wia to maksymalne wykorzystanie czasu, w którym pojazd po­zostaje w dyspozycji jednostki transportowej. Miernikiem wyko­nania tych zadań przez personel techniczny jest tzw. współczyn­nik gotowości technicznej. Współczynnikiem gotowości technicznej pojazdu (Ati) nazywa­my stosunek liczby dni, w których pojazd jest pełnosprawny technicznie (DpŁ), do liczby dni kalendarzowych (DQ) w rozpatry­wanym okresie. Można to wyrazić następującą zależnością a w odniesieniu do pewnej określonej liczby n samochodów gdzie: V Dpl— suma dni gotowości technicznej wszystkich pojazdów. Aby utrzymać duży współczynnik gotowości technicznej po­jazdów, do zadań personelu technicznego w organizacji eksploa­tacji pojazdów samochodowych należy: eliminowanie czynników powodujących nadmierne zużycie zespołów pojazdów; opracowywanie planów obsługi technicznej oraz ścisłe prze­strzeganie realizacji tych planów; dbanie o jakość wykonywanych prac obsługowo-naprawczych; kontrola stanu technicznego pojazdów przekazywanych do eksploatacji po wykonaniu obsługi technicznej lub naprawy; usuwanie niedomagań stwierdzonych w czasie wykonywania obsługi technicznej oraz zgłaszanych przez kierowcę; wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw w razie zaistnienia uszkodzeń o charakterze awaryjnym; właściwe prowadzenie wszelkiej dokumentacji; właściwe przygotowanie i utrzymanie pomieszczeń stacji ob­sługi oraz wyposażenie stanowisk roboczych w odpowiednie urządzenia, przyrządy pomiarowe i narzędzia; właściwe zaopatrzenie stanowisk roboczych w niezbędne ma­teriały i części zamienne; stałe podnoszenie swoich kwalifikacji technicznych i dążenie do usprawniania stosowanych metod pracy.