A A A

Wyposażenie elektryczne

Rozdzielacze zapłonu różnią się charakterystyką regulatora odśrod­kowego. Do isilników M-20 stosuje się rozdzielacz typ 44-44/1, zaś do silnika S-21 typ 44-44/11. Symbole te są uwidocznione na tabliczkach znamionowych rozdzielaczy. Przed sprawdzeniem kąta wyprzedzenia zapłonu należy ustawić wielkość szczeliny między stykami przerywa­cza (rys. 2.56), która powinna wynosić od 0,35 mm do 0,45 mm. Zwiększenie szczeliny między stykami powoduje skrócenie czasu ich zwarcia i zwiększenie kąta wyprzedzenia zapłonu, a zmniejszenie przerwy wydłuża czas zwarcia styków i zmniejsza kąt wyprzedzenia. Ustawiając styki należy zwrócić szczególną uwagę na ich czystość. W przypadku gdy styki są częściowo wypalone, należy wyrównać ich powierzchnię za pomocą płaskiego pilniczka, a nie papierem ścier­nym, jak to niektórzy robią. W razie wypalenia styków nasuwa się przypuszczenie, że powodem tego może być uszkodzony kondensator. Aby go sprawdzić bez specjalnych przyrządów, można posłużyć się prostym urządzeniem pokazanym na rysunku 2.57, zasilanym prądem z sieci o napięciu 220 V. Kondensator z siecią łączy się przez żarówkę 220 V, która chroni przed zwarciem w przypadku uszkodzenia kondensatora. Gdy żarów­ka zaświeci się, świadczy to o zwarciu wewnętrznym i konieczności wymiany kondensatora. Jeżeli zaś żarówka się nie żarzy, należy odłączyć końcówki 1 i 2 od kondensatora, a zbliżać końcówkę 4 do obu­dowy. Przed zetknięciem końcówki z obudową powinna przeskoczyć iskra. Brak jej przy powtórzonej parokrotnie próbie świadczy o uszko­dzeniu wewnętrznym wymagającym wymiany kondensatora. Po spraw­dzeniu elementów układu zapłonowego można przystąpić do właści­wego ustawienia zapłonu. Kąt wyprzedzenia zapłonu powinien wynosić w silniku M-20 —8° przed dojściem tłoka do zwrotu zewnętrznego oraz 5° w silniku S 21 przy paliwie o LO 78 (wg RM). Przy paliwach o wyższej LO zapłon należy odpowiednio przyspieszyć. Ustawienie kąta wyprzedzenia zapło­nu przeprowadza się w następujący sposób: zdjąć pokrywę wziernika koła zamachowego (rys. 2.58); zdjąć kopułkę rozdzielacza zapłonu, zwracając uwagę na położenie obsady przewodu świecy zapłonowej pierwszego cylindra; zapalić lampkę oświetlenia silnika, przy czym wyjąć jej przewód ze złącza i połączyć go zaciskiem niskiego napięcia cewki zapłono­wej; obracać wałem korbowym silnika do chwili, kiedy palec rozdziela­cza (od strony płytki stykowej) znajdzie się naprzeciw obsady prze­wodu świecy pierwszego cylindra, a stożkowy trzpień w otworze wziernika wskaże 5° przed kulką na kole zamachowym, która ozna­cza położenie tłoka pierwszego cylindra w położeniu zwrotu ze­wnętrznego (ZZ). W tym położeniu, jeśli zapłon jest dobrze ustawiony, powinna zapa­lić się lampka oświetlenia silnika. Jeśli lampka nie zapali się, należy ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu w następujący sposób: poluzować wkręt rozdzielacza 1 (rys. 2.56); obracać obudową rozdzielacza aż do chwili zapalenia się lampki, przy czym lekkie naciśnięcie palca rozdzielacza w kierunku poka­zanym strzałką na rysunku 2.56 powinno spowodować zgaśniecie lampki; dokręcić mocno wkręt ustalający 2; połączyć przewód lampki normalnie, założyć pokrywę wziernika i kopułkę rozdzielacza. Selektor oktanowy używany jest do zmiany kąta wyprzedzenia za­płonu w przypadku stosowania paliw o różnej liczbie oktanowej. Prze­sunięcie płytki selektora 3 o jedną działkę odpowiada zmianie kąta wyprzedzenia zapłonu o 2°. Przesunięcie płytki w kierunku oznaczo­nym „—" powoduje opóźnienie zapłonu, przesunięcie w kierunku zapłonu.