Reklama
A A A

Wymiana uszczelki pod głowicą

Objawami uszkodzenia uszczelki podgłowicowej są przedmuchy spalin do układu chłodzenia. Stwierdzenie tego uszkodzenia jest pro­ste. Należy zdjąć pokrywę wlewu chłodnicy, uruchomić silnik i obser­wować wodę w chłodnicy. Jeżeli z wody wydobywają się pęcherzyki powietrza, świadczy to o przedostawaniu się spalin do układu chło­dzenia. Może nastąpić również uszkodzenie uszczelki między cylindra­mi. Objawami uszkodzenia są: nierównomierna praca silnika, ciężki rozruch, niemożliwość osiągnięcia pełnej mocy itp. W takim przypadku należy zdjąć głowicę i wymienić uszczelkę na nową. W tym celu w silniku M-20 należy: spuścić wodę z układu chłodzenia przez dwa kurki spustowe, zdej­mując przy tym pokrywę wlewu chłodnicy; odłączyć przewód i cięgło od zaworu nagrzewnicy; zdjąć przewód regulatora podciśnieniowego rozdzielacza; zdjąć filtr powietrza i odłączyć przewód paliwa miedzy pompą a gaźnikiem; odkręcić górny wspornik od rury wlewu oleju; zdjąć końcówki przewodów ze świec zapłonowych; odłączyć przewód elektryczny czujnika temperatury wody; zdjąć zaciski i odłączyć gumowy przewód wlotowy chłodnicy; odkręcić 23 nakrętki śrub dwustronnych głowicy w kolejności od­wrotnej niż przy dokręcaniu; zdjąć głowicę; wykręcić świece zapłonowe, oczyścić komory spalania miękką szczotką drucianą; można rów­nież użyć skrobaka, lecz czynność tę wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie pokaleczyć powierzchni, a w szczególności krawędzi komór spalania; oczyścić uważnie za pomocą miękkiej szczotki lub skrobaka po­wierzchnie denek tłoków i zaworów tak, aby zdjęty nagar nie był wciskany pod zawory oraz między tłoki i cylindry (nie wolno do tej czynności używać papieru ściernego), przedmuchać starannie sprężonym powietrzem komory spalania i otwory świec w głowicy oraz cylindry i zawory w kadłubie sil­nika; sprawdzić stan uszczelki podgłowicowej i w przypadku stwierdze­nia jakichkolwiek uszkodzeń wymienić ją na nową; założyć uszczelkę, a następnie głowicę na śruby dwustronne (uszczelkę można lekko posmarować olejem lub smarem); założyć podkładkę na każdą śrubę dwustronną głowicy; na śruby dwustronne nałożyć wspornik cięgła zaworu nagrzewnicy, wspornik przewodów wysokiego napięcia oraz górny wspornik ru­ry wlewu oleju; dokręcać stopniowo nakrętki śrub dwustronnych głowicy, a na­stępnie dociągnąć momentem równym 7 kGm w kolejności poda­nej na rysunku 2.6 (w razie braku klucza dynamometrycznego na­krętki dokręcać kluczem uproszczonym); połączyć gumowym przewodem obudowę termostatu z górnym zbiornikiem chłodnicy i założyć zaciski; założyć przewód i cięgło zaworu nagrzewnicy; zamocować rurę wlewu oleju do wspornika; zamontować przewód paliwa pompa — gaźnik, założyć filtr powie­trza i przewód układu przewietrzenia komory korbowej silnika; założyć końcówki przewodów na świece zapłonowe (wg kolejności zapłonu 1 — 2 — 4 — 3); zamocować przewód elektryczny czujnika temperatury wody; założyć przewód regulatora podciśnieniowego; zamknąć kurki spustowe i napełnić układ chłodzenia wodą (lub płynem przeciwmroźnym). Głowicę można zdejmować i zakładać tylko w stanie zimnym, w temperaturze silnika około +20°C. Nieprzestrzeganie tego warun­ku grozi odkształceniem głowicy. W silniku S 21 kolejność czynności demontażu i montażu głowicy jest następująca: spuścić wodę z układu chłodzenia, zdjąć przewód regulatora podciśnieniowego, zdjąć filtr powietrza, odłączyć rurę wlotową tłumika od kołnierza przewodu wydecho­wego, odłączyć od gaźnika cięgła sterowania oraz przewód paliwa, zdjąć przewód ssąco-wychechowy, odkręcić końcówkę przewodu smarowania dźwigienek zaworów, odłączyć przewód elektryczny czujnika, temperatury wody oraz przewody świec, zdjąć pokrywę głowicy, odkręcić 11 nakrętek śrub dwustronnych głowicy w odwrotnej ko­lejności niż były przykręcane, odłączyć gumowy przewód wlotowy chłodnicy, zdjąć obudowę termostatu, zdjąć głowicę, wykręcie świece, oczyścić komory spalania oraz grzybki zaworów z nagaru za po­mocą miękkiej szczotki drucianej. Można w przypadku koniecznym użyć skrobaka, lecz czynność tę należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie pokaleczyć powierzchni, a zwłaszcza krawędzi komór spalania. Oczyścić świece i wyregulować odstęp elektrod. Kolejność dalszych czynności jest następująca: oczyścić bardzo ostrożnie za pomocą miękkiej szczotki lub skro­baka powierzchnie denek tłoków; nie wolno w żadnym przypadku stosować do tej czynności papieru ściernego; przedmuchać komory spalania oraz cylindry sprężonym powie­trzem; sprawdzić stan uszczelki podgłowicowej i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń wymienić na nową; nałożyć głowicę na śruby dwustronne i opuszczając stopniowo końce drążków popychaczy umieścić w odpowiednich otworach głowicy; górne końce drążków umieścić w gniazdach śrub regulacyjnych dźwigienek, wkręcając śruby regulacyjne na tyle, aby uniemożli­wić wypadnięcie drążków; założyć obudowę termostatu z uszczelką; dokręcić stopniowo nakrętki śrub dwustronnych głowicy, a na­stępnie dociągnąć momentem 11-4-12 kGm (kolejność dokręcenia nakrętek według rysunku 2.7); przykręcić końcówkę przewodu smarowania dźwigienek zawo­rów; założyć i przykręcić przewód ssąco-wydechowy z uszczelką; przykręcić śrubami rurę wlotową tłumika do kołnierza przewodu ssąco-wydechowego; podłączyć do gaźnika cięgła sterowania oraz przewód paliwa; założyć filtr powietrza; wyregulować luzy zaworów; założyć i przykręcić pokrywę głowicy; połączyć obudowę termostatu z górnym zbiornikiem chłodnicy przewodem gumowym i uszczelnić zaciskami; połączyć z zaworem nagrzewnicy przewód i cięgło sterowania za­woru; wkręcić świece i założyć przewody wysokiego napięcia; przyłączyć przewód elektryczny czujnika temperatury; założyć przewód regulatora podciśnieniowego; napełnić układ chłodzenia płynem. Uwaga: Czynności zdejmowania i montażu głowicy można wykonać tylko w stanie zimnym. Nieprzestrzeganie tego warunku grozi od­kształceniem głowicy. Ponadto w obu silnikach (M-20 i S 21) należy skontrolować po­wierzchnię przylegania głowicy do kadłuba na niepłaskość i uszko­dzenia mechaniczne. Dopuszczalna niepłaskosc powierzchni przylega­nia głowicy do kadłuba wynosi max 0,1 mm. Zarówno niepłaskość, jak i niewielkie mechaniczne uszkodzenia na tej powierzchni można usu­nąć za pomocą szlifowania lub frezowania. Czynności te należy wy­konać w warunkach stacji obsługi z zachowaniem parametrów na­prawczych obowiązujących przy naprawie głowic. Kontrolę niepłaskości można wykonać we własnym zakresie, posługując się szczeli-nomierzem i płytą traserską.