Reklama
A A A

Wykańczanie czopów głównych i korbowych

Do wykańczania czopów stosowane są dwie metody — polerowanie lub dogładzanie. Służą do tego obrabiarki określonego przeznaczenia, na 'których obrabia się jednocześnie wszystkie czopy wału. Czopy poleruje się przy pomocy taśmy płóciennej lub papierowej z nasypem zawierającym drobny proszek ścierny o ziarnistości 240t300. Wykruszające się z taśmy przy polerowaniu czopów ziarna ścierne i dro­bne wiórki spłukuje się zwykle naftą. Wał polerowany ustawia się w kłach na stole obrabiarki poziomej i wprawia w ruch obrotowy (zwykle za pomocą śruby przesuniętej przez otwór w kołnierzu wału). Ponadto nadaje się mu ruch zwrotnopostępowy łącznie ze stołem obrabiarki. Liczba suportów polerujących odpo­wiada liczbie obrabianych czopów wału. Suporty przeznaczone do obróbki czopów korbowych zostają wprawione w ruch przy pomocy wałów kor­bowych stanowiących kopiały. Na każdym suporcie znajdują się dwie szpule z taśmą, z których jedna jest napędzana. Taśma przewija się z niej na drugą szpulę, wprawianą w ruch obrotowy za pomocą sprzęgła kło­wego. Przebiegająca pomiędzy obiema szpulami taśma styka się z obra­bianym czopem i jest dociskana do niego przez dwie rolki obciążone sprę­żynami. Czop wału poleruje się od 3 5 minut. Przy dogładzaniu wału wszystkie czopy obrabia się jednocześnie za pomocą specjalnych suportów z segmentami ściernymi. Wał osadza się na rolkach lub w kłach obrotowych na stole obrabiarki wykonującym ruch zwrotnopostępowy z szybkością około 30 35 mm/min. Liczba obrotów wału przy tej obróbce wynosi 250 300 obr/min. Ruchami suportów z segmentami ściernymi sterują dwa wały kor­bowe stanowiące kopiały, obracające się synchronicznie z wałem obra­bianym. Do dogładzania zwykle stosuje się segmenty o ziarnistości nie mniej­szej niż 500. Płaska sprężyna dociska segment do obrabianego czopa z siłą 10 — 15 kG. Główki wykonują ruch oscylacyjny wzdłuż osi czopa (800 7 900 skoków na minutę). Stosuje się przy tym mieszaninę nafty z ole­jem turbinowym (10%). Obrabiarka do polerowania jest tańsza i prostsza w obsłudze niż obra­biarka do dogładzania. Do polerowania nie stosuje się stosunkowo drogich segmentów ściernych. Obrabiarki do polerowania są ponadto wydajniej­sze od obrabiarek do dogładzania, ale na tych ostatnich można uzyskać gładkość wg wyższej klasy (9 klasa i wyższe) niż na obrabiarkach do pole­rowania. Wadą dogładzania jest również to, że płaski segment jest w stanie obrobić dokładnie tylko walcową powierzchnię czopa. W razie dogładza­nia powierzchni złożonych (promienie, zaokrąglenia) niektóre ich wy­cinki pozostają nieobrobione, podczas gdy elastyczna taśma dociskana do obrabianej powierzchni, dolega do niej szczelnie i obrabia całość powierz­chni.