Reklama
A A A

Wycieraczka szyby przedniej

Do oczyszczania przedniej szyby zastosowana jest wycieraczka o dźwigniowym układzie napędowym uruchamianym przez bocznikowy silnik elektryczny. Dwustopniowa regulacja obrotów uzyskiwana jest za pomocą trójpołożeniowego wyłącznika osadzonego na tablicy roz­dzielczej. Ponadto wycieraczka ma urządzenie zapewniające automa­tyczny 'powrót wycieraków do pozycji wyjściowej po jej wyłączeniu, co zapewnia dobrą widoczność kierowcy. Uszkodzenia wycieraczki odnoszą się zazwyczaj do silnika, przekład­ni ślimakowej, wyłącznika oraz wycieraków. Przyczyną typowych nie-domagań silnika jest zwykle przeciążenie wywołujące znaczny wzrost temperatury uzwojeń i spalenie izolacji. W tym przypadku silnik na­leży wymienić na nowy. Przekładnię ślimakową smaruje się smarem stałym co 50 000 km. Ważną sprawą jest smarowanie olejem ułożyskowania wałków ra­mion przechodzących przez przegrodę czołową nadwozia. W tym celu należy zdjąć dźwignie wycieraków i wpuścić kilka kropli oleju na wałki ramion od strony zewnętrznej. W razie stwierdzenia, że którekolwiek pióro wycieraka uderza o usz­czelkę szyby, należy sprawdzić, czy ramię to jest dobrze przykręcone do osi i po uprzednim wyregulowaniu dokręcić nakrętkę. Co pewien czas należy gumowe pióro wycieraka umyć w ciepłej wodzie z mydłem i oczyścić szczoteczką. Prawidłowo konserwowany mechanizm napędu i wycieraczki dzia­łają niezawodnie. Jeśli jednak w czasie deszczu szyba nie jest dosta­tecznie przejrzysta, przyczyną może być zbyt mały docisk piór wycie­raków, który powinien zawierać się w granicach 250-^300 G, lub za-tłuszczona szyba. Szybę myje się preparatem Siluks (bezbarwny), ogólnie dostępnym na rynku, a do zbiorniczka spryskiwacza można dolać płynu Lazuron. Tak przygotowana mieszanka jest nieodzowna w okresie zimowym. Ci użytkownicy, którzy chcieliby zamontować we własnym zakresie spryskiwacze szyby, mogą się posłużyć rysunkiem 3.4. W samochodach produkowanych do 1969 r. były sygnały typu SG4a (niskiego tonu) i SG5A (wysokiego tonu). Regulacja ich przebiegała w następujący sposób (rys. 2.69): przytrzymać kluczem płaskim nakrętkę przerywacza, zwolnić przeciwnakrętkę, obracać nakrętkę przerywacza w kierunku ruchu wskazówek zega­ra w razie konieczności zmniejszenia natężenia prądu, a w kierunku odwrotnym — w przypadku konieczności zwiększenia natężenia prądu; po wyregulowaniu wielkości prądu należy ostrożnie dokrę­cić przeciwnakrętkę i ostatecznie sprawdzić wielkość pobieranego przez sygnał prądu. Gdy sygnał daje nieharmonijny ton, należy: zluzować górną nakrętkę mocującą płaską sprężynę kotwicy, wykonać l/i obrotu dolną nakrętką sprężyny, dociągnąć górną nakrętkę. Jeżeli ton ma być zniżony, należy odkręcić dolną nakrętkę w kie­runku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara (w lewo). Podczas wy­konywania tych czynności nie wolno dopuścić do przekrzywienia kot­wicy. Luz między kotwicą a osłoną cewki powinien być jednakowy dookoła (w granicach 0,3-0,8 mm). Po założeniu pokrywy należy zbadać po kolei ton obu współpracu­jących sygnałów, a po włączeniu w obwód amperomierza i woltomie­rza sprawdzić napięcie na zaciskach (12 V) i prąd pobierany przez jeden sygnał (około 8,5 A). Samochody produkowane od 1969 r. wyposażone są w sygnały typu SDS-12. W skład ich wchodzą: dwa harmonijne sygnały — jeden wysokiego SDS-1 i jeden niskiego tonu SDS-2, wyłącznik przyciskowy na kolumnie kierownicy, — przekaźnik, przewody i bezpiecznik. Wadliwe działanie tych sygnałów może być spowodowane przez: niesprawny lub zablokowany przycisk sygnału, uszkodzone sygnały dźwiękowe, — niesprawny przekaźnik lub przetarty, albo zerwany przewód. Należy sprawdzić, czy złącza i przewody są dobre i czy nie ma na nich śladów utlenienia. Regulację tonu przeprowadza się za pomocą śruby centralnej umie­szczonej na tylnej ścianie sygnału. Obracanie śruby w kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje wzmocnienie dźwięku, obracanie zaś w przeciwną stronę — dźwięk ten osłabia. Podczas wykonywania re­gulacji należy sprawdzić amperomierzem pobór prądu przez sygnał. Pobór prądu nie powinien być większy niż 3,5 A. Jeżeli pobór prądu jest za duży, należy poprawić położenie śruby regulacji. Podczas mycia pojazdu należy zwracać uwagę na to, aby strumień wody nie był skierowany w tubę dźwiękową, gdyż w przeciwnym przypadku może nastąpić uszkodzenie części wewnętrznych sygnału. Czyszczenie sygnału za pomocą rozpuszczalników jest niedopuszczalne.