Reklama
A A A

Wstępna obróbka otworów w łbie i w stopie

Przy produkcji małoseryjnej do obróbki wstępnej otworów w łbie i w stopie stosuje się zwykle wiertarki promieniowe zaopatrzone w odpo­wiednie przyrządy wiertarskie. Otwory te obrabia się w tym przypadku kolejno, przy czym otwór w łbie należy wykonać najpierw, ponieważ do­koła tego otworu znajduje się znacznie mniej metalu niż w stopie i wszel­kie nieprawidłowości kucia przy takiej kolejności operacji mniej wpły­wają na dokładność grubości ścianek łba i stopy. Otwór w łbie wierci się dociskając korbowód powierzchnią czołową i ustalając na zewnętrznej powierzchni łba za pomocą pryzmy; pryzmy te mają skośnie ścięte szczęki w celu uzyskania składowej siły pionowej do­ciskającej powierzchnie czołowe korbowodu do płyty przyrządu. Na rys. 322 przedstawiono zbudowany na opisanej zasadzie przyrząd wiertarski do wiercenia otworu w łbie korbowodu silnika widlastego. Pryzma 1 ustala położenie łba korbowodu względem tulejki wiertarskiej 2. Mocowanie kor­bowodu odbywa się za pomocą szczęki 3 dociskanej śrubą 4. Po nawier­ceniu otworu w łbie następuje jego rozwiercanie. Wstępna obróbka otworu w stopie polega zwykle na wytaczaniu. Przy niewielkiej produkcji wytaczanie otworu w stopie wykonywane jest nie­kiedy na tokarkach ogólnego przeznaczenia i rewolwerówkach. W produkcji wielkoseryjnej i masowej przy obróbce otworów w łbach korbowodów odkutych bez pokrywy stopy, rozwiercanie łączy się zwykle w jedną operację z wierceniem i przeprowadza na wiertarkach wielowrzecionowych lub wielopozycyjnych. Po wierceniu, zamiast rozwiercania, stosowane jest niekiedy przecią­ganie. Przy tej operacji, ze względu na zdolność przeciągaczy wewnętrz­nych do samocentrowania, korbowód ustawia się na powierzchniach czoło­wych wahliwie (podobne ustawienie pokazane było na rys. 280). Zgrubna obróbka połówki otworu w stopie korbowodu odkutego bez pokrywy polega najczęściej na przeciąganiu, przeprowadzanym jednocześ­nie z przeciąganiem płaszczyzny podziału stopy, bocznych pomocniczych powierzchni ustalających i powierzchni oporowych pod łby śrub. Ope­rację tę wykonuje się na pionowych przeciągarkach zewnętrznych. Często na tej samej obrabiarce i przy użyciu tego samego przeciągacza, stosując jedynie inny przyrząd, obrabia się również połówkę otworu i płaszczyznę podziału stopy na pokrywie. Taki sposób obróbki zapewnia obok dużej wydajności, prawidłowe położenie wzajemne powierzchni otworu i po­wierzchni podziału stopy oraz dobre wzajemne dopasowanie obu części korbowodu. Podane względy tłumaczą szerokie rozpowszechnienie prze­ciągania przy wstępnej obróbce otworów w stopach korbowodów z pół­fabrykatów dzielonych. Przy użyciu takich półfabrykatów niekiedy nie przeprowadza się wcale obróbki wstępnej połówki otworu w stopie przed przykręceniem do niej pokrywy. W omawianym przypadku powierzchnię tę wytacza się łącznie z półotworem w pokrywie po zmontowaniu korbowodu. Stosując półfabrykaty odkute łącznie z pokrywą obróbkę wstępną, po­legającą na wierceniu otworu w łbie i zgrubnym wytaczaniu otworu w sto­pie, przeprowadza się niekiedy jednocześnie na dwuwrzecionowej obra­biarce ustalając korbowód na obrobionych powierzchniach czołowych i po­mocniczych podstawach obróbkowych w postaci obrobionych płaszczyzn bocznych na łbie i stopie. W ten sposób zapewnia się równoległość osi i wymaganą dokładność rozstawienia obu otworów. Często w tej samej operacji przy jednym ustawieniu wykonuje się również rozwiercanie tych otworów stosując wielowrzecionowe obrabiarki z wielopozycyjnym obro­towym stołem.