A A A

Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny samochodów

Warunki pracy samochodu charakteryzuje wiele czynników. Uwzględnienie wpływu każdego z nich na stan techniczny sa­mochodu jest bardzo skomplikowane i wymagałoby zbyt szcze­gółowej analizy. Zajmiemy się więc wyłącznie czynnikami pod­stawowymi, które można podzielić na następujące grupy: a) wa­runki drogowe, b) warunki klimatyczne, c) charakter eksploatacji i d) sposób prowadzenia samochodu. Warunki drogowe obejmują rodzaj nawierzchni drogi, jej stan i profil podłużny. Pogorszenie warunków drogowych idzie w parze ze zwiększeniem liczby hamowań, częstszymi zmianami prędkości obrotowej elementów układu napędowego, częstszą zmianą biegów oraz intensywniejszą pracą elementów zawiesze­nia. Im lepszy jest stan nawierzchni, tym ekonomiczniej sza jest praca samochodu, mniejsze zużycie elementów i dłuższy czas ich pracy. Warunki klimatyczne to ilość opadów, temperatura otoczenia, siła i kierunek wiatrów. Ilość opadów wpływa na wa­runki drogowe. Opady powodują zwiększenie oporów ruchu na drogach o nawierzchniach miękkich i zmniejszenie współczynnika przyczepności na nawierzchniach twardych. Łączy się to z częst­szym hamowaniem i zmianami prędkości jazdy, a więc ze wzro­stem zużycia części. Temperatura otoczenia ma wpływ na inten­sywność chłodzenia zespołów, a zwłaszcza silnika. Przegrzanie silnika powoduje szybsze zużycie współpracujących części. Wzrost temperatury otoczenia łączy się jednak ze zmniejszeniem strat mocy związanych z nagrzewaniem oleju w zespołach napędowych bezpośrednio po uruchomieniu pojazdu. Temperatura powietrza ma również wpływ na łatwość rozruchu silnika. Wpływ wiatru może przejawiać się wzrostem mocy traconej na pokonanie opo­rów ruchu, a więc wzrostem zużycia elementów. Do podstawowych czynników określających charakter eksploatacji należą warunki ruchu samochodu i jego obcią­żenie. Warunki ruchu samochodu to prędkość jazdy, częstość ha­mowania, rozpędzania i zatrzymywania. Im większa jest pręd­kość jazdy, im częściej samochód musi rozpędzać się i hamować, tym szybciej zużywają się jego zespoły. Podobnie wzrost obcią­żenia pojazdu powoduje cięższe warunki pracy zespołów, a więc szybsze ich zużycie. Sposób prowadzenia samochodu ma istotny wpływ na trwałość jego zespołów. Szczególnie ważne jest mo­żliwie płynne prowadzenie pojazdu, bez szarpnięć i gwałtownych zmian prędkości. Należy również unikać przejeżdżania ze zbyt dużą prędkością przez nierówności drogi i wyboje, gdyż powo­duje to powstawanie dynamicznych przeciążeń zespołów układów jezdnego i nośnego oraz elementów zawieszenia zespołów. Na trwałość układu napędowego duży wpływ ma sposób włączania sprzęgła. Należy unikać gwałtownego włączania, gdyż powoduje to powstawanie w układzie napędowym znacznych obciążeń skręt­nych. Ważne jest również płynne przełączanie biegów i właściwy dobór przełożenia do chwilowych warunków ruchu. Jazda z włą­czonym nieodpowiednim przełożeniem skrzynki biegów wpływa niekorzystnie na trwałość silnika. Dzięki właściwemu prowadzeniu samochodu można zwiększyć przebieg między naprawczy jego zespołów, a także można uzy­skać oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia paliwa.