A A A

Wiadomości ogólne

Podział pojazdów samochodowych W obowiązujących obecnie przepisach ruchu drogowego pojazd samochodowy zdefiniowano jako „...pojazd napędza- ny umieszczonym na nim silnikiem zasilanym z własnego źródła ener­gii, nie biegnący po szynach, z wyjątkiem motoroweru i maszyny samobieżnej". Do pojazdów samochodowych należą więc samochody oso­bowe i ciężarowe, autobusy, motocykle, samochody specjalizowane i specjalne ciągniki drogowe i rolnicze. Do pojazdów samochodowych nie należą nato­miast przyczepy i naczepy, trolejbusy, pojazdy szynowe i inne. Materiał zawarty w niniejszej książce, pomimo że dotyczy w zasadzie pojazdów sa­mochodowych, nie obejmuje budowy ciągników rolniczych, natomiast uw­zględnia specyficzne cechy budowy przyczep i naczep. W przypadku cią­gników rolniczych zostało to podyktowane odmiennymi warunkami ich pra­cy, a co za tym idzie znaczną odmiennością rozwiązań konstrukcyjnych. Przyczepy i naczepy natomiast eksploatowane są razem z samochodami i w związku z tym nie można ich pominąć przy omawianiu pojazdów sa­mochodowych. Różnorodność pojazdów zaliczanych do wspólnej rodziny pojaz­dów samochodowych sprawia, że dzielimy je zwykle na grupy charakteryzu­jące się jakimiś wspólnymi cechami. Podziału takiego można dokonać w za­leżności od przeznaczenia pojazdu, a więc ze względu na zadania, jakie ma spełniać, lub w zależności od jego konstrukcji, a więc ze względu na rodzaj lub usytuowanie silnika, sposób przekazywania napędu na koła, rodzaj za­wieszenia itp. Pod względem wykonywanych zadań pojazdy samochodowe mo­żna podzielić na: pojazdy przeznaczone do przewozu osób: samochody osobo­we, autobusy, motocykle; pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków: samochody ciężarowe z uniwersalną skrzynią ładunkową i samochody do przewozów specjalistycznych, jak np. samochody cysterny, samochody do przewozu materiałów sypkich, samochody chłodnie itp.; pojazdy specjalnego przeznaczenia, spełniające określone za­danie gospodarcze lub społeczne: pojazdy komunalne, samochody pożar­nicze, samochody pogotowia technicznego, ambulanse służby zdrowia, kina objazdowe itp.; ciągniki drogowe i rolnicze; pojazdy wojskowe. Ciągnione przez ciągniki przyczepy i naczepy mogą być wypo­sażone w uniwersalne skrzynie ładunkowe lub są przystosowane do prze­wozów specjalistycznych. Pojazdy wojskowe, pomimo że stanowią odrębną grupę, obejmują pojazdy przeznaczone do transportu osób i ładunków, cią­gniki i pojazdy specjalne. Biorąc pod uwagę konstrukcję pojazdu stosuje się różne kryteria podziału. Można pojazdy dzielić ze względu na ich zdolność przewozową, a więc na ich ładowność lub liczbę przewożonych osób, można jako kry­terium przyjąć rodzaj lub moc zastosowanego silnika, sposób usytuowania silnika i mechanizmów napędowych, liczbę napędzanych osi itp. Wszyst­kie te cechy charakteryzują w pewien sposób pojazd i rzutują na jego prze­znaczenie.