Reklama
A A A

WARUNKI PRACY ODDZIAŁU I FUNDUSZ CZASU

Oddziały obróbki mechanicznej zakładów budowy samochodów i ciągników projektuje się zwykle dla pracy na dwie zmiany z wyjątkiem przypadków, kiedy istnieją inne specjalne założenia. Czas pracy pierw­szej i drugiej zmiany przyjmuje się równy 8 godz, czas pracy trzeciej zmiany równy 7 godz. Fundusz czasu oblicza się przyjmując 307 dni ro­boczych w roku. Kalendarzowa ilość godzin pracy w roku (fundusz nominalny) dla jednej zmiany wynosi 2456 godzin, dla dwóch zmian 4912 godzin,' dla trzech zmian 7061 godzin. Przy obliczaniu funduszu czasu pracy urządzeń uwzględnia się stra­ty czasu na naprawę. Straty te przy pracy na jedną zmianę przyjmuje się 3,5%, przy pracy na dwie zmiany 4,3%, przy pracy na trzy zmiany 5,8%. Przyjmuje się następujący rzeczywisty fundusz czasu pracy obrabia­rek do metali: przy pracy na jedną zmianę 2360 godzin, przy pracy na dwie zmiany 4700 godzin, przy pracy na trzy zmiany 6650 godzin. Przy obliczaniu ilości stanowisk pracy ślusarzy, monterów i kontro­lerów, nie uwzględnia się strat i fundusz czasu stanowisk roboczych przyj­muje się równy kalendarzowemu (nominalnemu) funduszowi czasu. Fundusz czasu robotnika oblicza się z uwzględnieniem strat w ilości 8% funduszu kalendarzowego (wliczając w to urlop — 12 dni roboczych). W ten sposób fundusz ten przyjmuje się równy 2260 godzinom rocznie.