Reklama
A A A

Uwagi końcowe

Kończąc powyższe rozważania mam nadzieję, że będą one pomocą dla amatorów samochodziarzy w zakresie techniki prowadzenia po­jazdu, prawidłowej obsługi i wyposażenia pojazdu w dodatkowe urzą­dzenia. Układając tematy, które zostały następnie omówione w niniejszym opracowaniu opierałem się o własne doświadczenie nabyte w czasie pracy zawodowej oraz brałem pod uwagę pytania użytkowników sa­mochodów Warszawa i przyszłych nabywców samochodu, z którymi spotykałem się w czasie bezpośrednich rozmów z zainteresowanymi. Zdawałem sobie sprawę, że nie było możliwe udzielenie odpowiedzi na wszystkie interesujące zagadnienia. Postanowiłem pogrupować je w główne tematy, z których powstał spis treści. Jeszcze raz podkre­ślam, że książka niniejsza pisana jest z myślą o amatorach samochodziarzach. Pragnę zwrócić uwagę przyszłych Czytelników, że niektóre numery katalogowe i w związku z tym niektóre zagadnienia poruszone w po­szczególnych tematach mogą ulec zmianom. Wynika to z faktu wprowadzania przez Producenta zmian konstruk­cyjnych i technologicznych w procesie produkcji. Podane zakresy obsług technicznych i numery katalogowe opierałem o aktualną dokumentację techniczno-ruchową wydaną przez FSO do końca maja 1971 r.