Reklama
A A A

Uchwyty i przyrządy do frezowania ciągłego

Cel i zasada frezowania ciągłego przy użyciu przyrządu jest taka sama, jak przy frezowaniu ciągłym na obrotowym stole frezarskim. Na rys. 181 przedstawiono schemat przyrządu do frezowania ciągłego rowków w łbach wkrętów 1 za pomocą freza tarczowego 2. Przyrząd ten składa się z wału 3 z kulistym czopem 4, na którym osadzone są wahliwe dwie tarcze 5, zaopatrzone na obwodzie w szereg równomiernie rozmie­szczonych zagłębień 6 do osadzania obrabianych wkrętów. Są one zaciskane pomiędzy tarczami wsku­tek działania dwóch stoż­kowych rolek 7. Wał 3 na­pędzany jest za pośrednic­twem przekładni ślimako­wej 8 i 9. Ruch tego- wału przekazany jest tarczom 5 poprzez kołki 10, osadzone w czopie kulistym 4 i śli­zgające się w rowkach 11, wykonanych w kulistych otworach tarcz. Obsługa takiego przyrządu sprowa­dza się do wkładania wkrętów przeznaczonych do frezowania w luźne je­szcze otwory utworzone przez wgłębienie w niezu­pełnie zbliżonych do siebie tarczach. Przy dalszym obracaniu się tarcz nastę­puje zaciśnięcie obrabia­nego wkrętu na czas fre­zowania, a następnie jego zwolnienie i wypadnięcie do podstawionego zbiorni­ka.