Reklama
A A A

Toczenie czopów łożyskowych i powierzchni niepracujących

Toczenie czopów łożyskowych i powierzchni niepracujących wykonuje się w produkcji wielkoseryjnej i masowej — na wielonożowych półauto­matach tokarskich. Na rys. 389 pokazano przykładowo schemat obróbki tokarskiej wału rozrządu1) w trzech operacjach na wielonożowym półautomacie. Pierwsza operacja (rys. 389a) polega na podcinaniu 29 nożami z obu stron wszystkich przejść pomiędzy powierzchniami o różnych średnicach (obróbka powierzchni czołowych). Oba suporty wykonują w tym przy­padku tylko ruch poprzeczny. Wał jest podparty podtrzymką tylko w środku, co jest jednak zupełnie wystarczające ze względu na wzajemne znoszenie się sił wywieranych na obrabiany wałek z obu stron, Drugą operacją (rys. 3895), wykonywaną przy użyciu 26 noży osadzo­nych na dwóch suportach, jest wzdłużne toczenie powierzchni między krzywkami oraz jednego końca wału. Oba suporty podczas posuwu robo­czego wykonują tylko ruch wzdłuż osi, w kierunkach przeciwnych. Zamo­cowanie wału i nadawanie mu ruchu obrotowego za pomocą uchwytu zabierakowego oraz podparcia podtrzymką jest dokonywane tak samo jak w operacji pierwszej. Trzecia operacja (rys. 389c), w której biorą jednocześnie udział trzy suporty, obejmuje toczenie środkowej .części wału, która w czasie poprzed­nich operacji znajdowała się w podtrzymce, oraz toczenie drugiego końca wału. W tej operacji wał podparty jest dwiema podtrzymkami na dwóch obrabianych już częściach wału (między krzywkami). W wielu wytwórniach obróbka tokarska powierzchni roboczych wału rozrządu rozdzielana jest na zgrubną i wygładzającą.