Reklama
ola kot
A A A

Tłumik drgań skrętnych

Siły ciśnienia gazów i siły bezwładności wymuszają drga­nia skrętne wału korbowego. W przypadku zrównania się częstości siły wzbudzającej drgania z częstością drgań własnych, tj. w warunkach re­zonansu, może nastąpić pęknię­cie wału w wyniku zmęczenia materiału. Dlatego też często w silnikach stosuje się tłumiki drgań skrętnych (rys. 2.24), których zadanie polega na zmianie często­ści drgań własnych wału oraz tłumieniu drgań przez pochłanianie ich energii. Obudowa 3 przymocowana jest śrubami do koła pasowego 1 (rys. 2.24). Koło pasowe jest sztywno osadzone za pomocą wpustu na przed­nim końcu wału korbowego. Na piaście koła pasowego za pośred­nictwem brązowej tulejki 5 osadzony jest luźno bezwładnik 6, połączo­ny z obudową tłumika warstwą gumy 7. Między obudową tłumika i bezwładnikiem znajduje się cierny pierścień 2, który jest dociśnięty do obudowy za pomocą sprężyn 4, znajdujących się w gniazdach bez-władnika. Energia drgań skrętnych w tłumiku tego typu jest pochła­niana przez wewnętrzne tarcie w warstwie gumy i tarcie pierścienia ciernego o obudowę tłumika. Tłumik umieszcza się zwykle na swobodnym końcu wału korbo­wego lub wbudowuje się go w koło pasowe napędów pomocniczych. Istnieje wiele typów tłumików ciernych, tarcia wewnętrznego oraz hydraulicznych (rys. 2.25). Zasada pracy tłumika ciernego oparta jest na wykorzystaniu sił bezwładności. Tłumik usiłuje utrzymać równomierną prędkość obraca­nia się wału, a w przypadku wystąpienia drgań następuje poślizg okładzin ciernych po swej powierzchni. Występujące przy tym tarcie pochłania energię drgań i zmniejsza ich intensywność. Obecnie coraz częściej są stosowane tłumiki hydrauliczne, tłumiące drgania dzięki oporom tarcia wewnętrznego (lepkości) oleju krzemo­wego. Rolę elementu pochłaniającego energię ruchu drgającego spełnia zamiast gumy (rys. 2.24) olej. Sztywność gumy i jej własności tłumiące zależą od wielkości deformacji i temperatury, natomiast olej krzemo­wy ma wysoką lepkość w bardzo szerokim zakresie temperatur. Dla­tego też hydrauliczne tłumiki drgań lepiej spełniają swe zadanie niż tłumiki tarcia wewnętrznego.