A A A

TECHNOLOGICZNA KLASYFIKACJA OBRABIAREK

Obrabiarki do metali przyjęto dzielić na następujące grupy: Obrabiarki ogólnego przeznaczenia (o szerokim zakresie zastoso­wania), tj. obrabiarki uniwersalne (tokarki, szlifierki do wałków, wier­tarki pionowe, promieniowe itp.). Obrabiarki wysokowydajne. Są to obrabiarki o bardziej ograni­czonym zasięgu możliwości technologicznych, mniej uniwersalne, sztyw­niej sze i silniejsze niż obrabiarki pierwszej grupy, pozwalające natomiast wykonywać obróbkę z wyższą wydajnością (tokarki wielonożowe, szli­fierki bezkłowe, automaty tokarskie itd.). Obrabiarki określonego przeznaczenia, tj. stosowane wyłącznie do wykonywania określonych operacji przy obróbce określonych rodzajów części (obrabiarki do toczenia czopów wałów korbowych, obrabiarki do toczenia krzywek wałków rozrządczych itp.). Na takich obrabiarkach można obrabiać części o różnych wymiarach. 4. Obrabiarki specjalizowane. Są to obrabiarki jednej z wymienionych grup, które dla zwiększenia wydajności przystosowano przez wprowadzenie zmian konstrukcyjnych (wstawienie dodatkowych wrzecion itd.) do wykonywania określonych operacji przy obróbce określonych części. Nie są one przestawiane do wykonywania różnych operacji lub do obróbki części różnych wymiarów, nawet jednego rodzaju. Do tej grupy zaliczamy obrabiarki zespołowe. Obrabiarki takie skła­dają się z oddzielnych, znormalizowanych zespołów i mechanizmów (wy­konywanych seryjnie), zmontowanych w odpowiednim układzie zależnym od kształtów obrabianej części, charakteru wykonywanej operacji itp. Montaż poszczególnych zespołów dla otrzymania odpowiedniego układu obrabiarki zespołowej z dodaniem odpowiednich specjalnych przy­rządów ustawczych wykonuje fabryka obrabiarek na specjalne zlecenie. 5. Obrabiarki specjalne, które projektuje się i wykonuje w fabrykach obrabiarek na specjalne zamówienie, w pojedynczych egzemplarzach, dla wykonywania jakiejś konkretnej operacji przy obróbce określonej części. Konstruowanie i wykonywanie takich pojedynczych obrabiarek jest kosztowne. Dlatego wykonuje się je rzadko, a mianowicie tylko wte- dy, gdy dla wykonania danej operacji z jakichkolwiek przyczyn nie jest celowe wykorzystywanie obrabiarek jednego z wyliczonych rodzajów.