Reklama
A A A

Sprawność

Jak wyjaśniono poprzednio, silnik spalinowy przetwarza ener­gię chemiczną zawartą w paliwie na pracę mechaniczną, od­bieraną z wału korbowego. Nie jest jednak możliwe wykorzy­stanie całej energii dostarczonej w paliwie do silnika. W cza­sie zachodzących w silniku przemian część tej energii zostaje roztrwoniona. Tylko 25-4-40% energii dostarczonej do silnika zostaje zamienione na pracę użyteczną. Pozostała część (60-4--4-75%) zostaje stracona. Do zasadniczych składników strat energii zalicza się (rys. 2.19): energię odbieraną w postaci ciepła przez układ chłodze-na silnika; energię uchodzącą w postaci ciepła zgromadzonego w ga­zach spalinowych; energię nie wyzwalaną z paliwa wskutek jego niezupeł­nego spalania; energię traconą w postaci ciepła oddawanego do otocze­nia przez rozgrzane części silnika; energię zużywaną na pokonanie oporów tarcia wewnątrz silnika; energię zużywaną na wywołanie przepływu powietrza, pa­liwa i spalin w silniku (napełnianie i oczyszczanie cylindra); energię zużywaną do napędu urządzeń pomocniczych (np. pompy wtryskowej). Miarą wykorzystania energii zawartej w doprowadzonym do silnika paliwie jest sprawność ogólna (efektywna) re silnika. Nazywamy tak stosunek energii uzyskanej w postaci pracy mechanicznej odebranej z wału korbowego do energii che­micznej zawartej w paliwie _ energia oddana w postaci pracy mechanicznej ^e energia dostarczona do silnika w paliwie Sprawność jest zawsze mniejsza od jedności , a po­mnożona przez 100 wskazuje, ile procent energii dostarczonej do silnika zostało w nim zamienione na pracę mechaniczną