Reklama
A A A

Sprawdzanie linii układu zębów

Kąt pochylenia spirali w kołach zębatych o zębach krzywoliniowych mierzy się zwykle na specjalnych przyrządach (rys. 368). Palec pomia­rowy porusza się względem powierzchni zęba po spirali, której oś pokrywa się z osią koła zębatego. Suport przesuwa się równolegle do osi koła zębatego, które obraca się dookoła swej osi. W razie wystę­powania odchyleń linii zęba od za­łożeniowej spirali palec wykonuje dodatkowe ruchy i przekazuje je czujnikowi. Sprawdzanie różnych elemen­tów zębów nie jest zwykle dokony­wane w stosunku do wszystkich kół zębatych, lecz wyrywkowo. Za­rys i linię układu zębów sprawdza się zwykle w specjalnych izbach pomiarów (oddziałowych lub ogól­nozakładowych) przy ustawianiu maszyn i przy stosunkowo rzadziej przeprowadzanej kontroli wyrywkowej.