Reklama
A A A

Sposoby wykonania zasadniczych operacji obróbki tłoków

Najbardziej dogodnym sposobem zamocowania tłoka o niedużych wy­miarach (np. tłoków samochodowych, ciągnikowych lub lotniczych) przy obróbce pomocniczej podstawy ob­róbkowej, tj. powierzchni czołowej i wewnętrznej części nośnej, jest ustawienie go w szczękach uchwy­tu samocentrującego, tak aby oparł się on powierzchnią dna o tarczę uchwytu (rys. 270). Sposób ten był i jest obecnie stosowany przez wiele wytwórni, lecz dobre wyniki daje on tylko przy bardzo dokładnych odlewach, tj. przy za­chowaniu w odlewie dużej do­kładności grubości dna i współosiowości jego walcowej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. W przy­padku szczególnie wysokich wymagań dokładności obróbki (np. w sil­nikach lotniczych) obróbkę pomocniczej podstawy obróbkowej prze­prowadza się ustalając tłok w uchwycie samocentrującym na poprze­dnio obrobionej powierz^ chni zewnętrznej. Przy tej wstępnej obróbce powierz­chni zewnętrznej jej współosiowość z powierz­chnią wewnętrzną osiąga się za pomocą specjalnych rozprężeń uchwytów samocentrujących z dwoma szczękami 1 (rys. 271) i na­stawnym zderzakiem 2 ustalającym tłok w kierun­ku osiowym. Przy obróbce pomocni­czej podstawy obróbkowej niezbyt dokładnych pół­fabrykatów tłoków, jak np. odlewów żeliwnych otrzymanych w formach piaskowych (kiedy występuje przesuwanie się rdzeni wewnętrznych przy zalewaniu formy metalem), dążenie do zapewnienia stałej grubości ścianek zmusza do ustalania na nieobrobionej powierzchni wewnętrznej przy użyciu różnych uchwytów rozprężnych. Przykład obróbki pomocni­czej podstawy obróbkowej przy zastosowaniu specjalnego, pneumatycz­nego uchwytu rozprężnego przedstawiono na rys. 272. Ustalenie i mocowa­nie na dolnym końcu tłoka odbywa się za pomocą czterech kołków (prze­krój A—A), a w pobliżu denka — za pomocą dwóch szczęk (przekrój B—B). Kołki i szczęki rozpychane są dwoma stożkami. W tym przypadku przedni imak nożowy zaopatrzony jest w mały nóż do wytaczania, nato­miast nóż zamocowany pochyło w imaku tylnym służy do obróbki po­wierzchni czołowej części nośnej. W tym samym zamocowaniu wykonuje się również nakiełkowanie denka posuwem ręcznym (z konika).