Reklama
białe wina
A A A

Samochody do wywożenia nieczystości stałych

Samochody do wywożenia nieczystości stałych i płynnych to śmieciarki oraz pojazdy asenizacyjne do wywozu fekalii. Śmieciarka jest to samochód o szczelnie zamkniętym nadwoziu z urządzeniem do bezpylnego załadunku śmieci, wyładowywania ich, a także często do ubijania ich we wnętrzu nadwozia. Spotyka się rozmaite konstrukcje śmieciarek różniące się między sobą przede wszystkim systemem napełniania zbiornika oraz wyładunku śmieci. Na rys. 26.22 przedstawiono schematycz­nie kilka przykładów stosowanych rozwiązań śmieciarek. Do bezpylnego załadunku śmieci i odpadów stosuje się najczęściej urządzenia systemu ES-EM przystosowane do opróżniania powszechnie stosowanych znormalizowanych pojemników. Podczas przesypywania śmieci z pojemnika do zbiornika śmie­ciarki pojemnik jest przechylany za pomocą hydraulicznych lub pneumatycz­nych siłowników. Pojazdy asenizacyjne służą do wywozu nieczystości płynnych. Są one wyposażone w zbiornik — cysternę — ze szczelnie zamkniętym wła­zem, pompę napędzaną silnikiem pojazdu, wytwarzającą podciśnienie i nad­ciśnienie w zbiorniku, oraz przewód ssawny z zasuwą, którym łączy się zbiornik pojazdu ze zbiornikiem, z którego mają być usunięte nieczystości. Podczas napełniania zbiornika pompa wytwarza w nim podciśnienie, dzięki czemu następuje zassanie nieczystości przez przewód ssawny. Zbiornik opróżnia się przez otwór spustowy'. Opróżnienie może następować pod ciśnieniem hydrostatycznym — w tym celu stosuje się pochyłe ustawienie zbiornika na podwoziu — lub pod wpływem nadciśnienia wytwarzanego przez pompę. Na rys. 26.23 przedstawiono samochód asenizacyjny SK-4 bu­dowany na podwoziu samochodu Star 28, wyposażony w zbiornik o po­jemności 4,5 m3. Wytwarzane w zbiorniku podciśnienie umożliwia zasysanie nieczystości z głębokości do 8 m.