Reklama
A A A

ROZDZIELACZ ZAPŁONU

Do najczęściej spotykanych niedomagań rozdzielacza zapłonu zali­cza się: opalenie styczek przerywacza, nieprawidłową odległość mię­dzy styczkami, osłabienie sprężyny styku ruchomego (młoteczka) lub zacieranie się go na osi, zużycie fibrowego lub turbaksowego zderza­ka współpracującego z krzywką wałka rozdzielacza zapłonu, zużycie krzywek i łożysk wałka rozdzielacza zapłonu. Wskutek opalenia styczek przerywacza zwiększa się opór przewod­ności prądu, co z kolei powoduje zmniejszenie prądu niskiego napię­cia, a więc i prądu wysokiego napięcia cewki zapłonowej. W sumie powoduje to zakłócenia w pracy silnika. Powodem znacznego iskrze­nia i opalenia styczek przerywacza mogą być niedomagania konden­satora, zaolejenie styczek lub zbyt mały odstęp między nimi. Opalone styczki należy oczyścić, a zaolejone przetrzeć czystą szmatą zmoczo­ną w nieetylizowanej benzynie. Nadmierny odstęp między styczkami przerywacza zmniejsza czas zamknięcia styków, wskutek czego zmniejsza się prąd niskiego i wy­sokiego napięcia w cewce zapłonowej. Jest to częsty powód zakłóceń pracy silnika, szczególnie podczas jego pracy z wysoką prędkością obrotową. Niewskazane jest również nadmierne zwiększanie odstępu między styczkami przerywacza zapłonu, gdyż powoduje to zwiększe­nie kąta wyprzedzenia zapłonu (zmniejszenie przerwy powoduje zmniejszenie kąta wyprzedzenia zapłonu). Zbyt mała przerwa między styczkami przerywacza w rezultacie zwiększenia czasu zamknięcia styków i przepływu prądu w uzwoje­niu pierwotnym cewki, wzmaga iskrzenie i opalanie styczek przery­wacza, szczególnie przy małej prędkości obrotowej silnika. Odstęp między styczkami przerywacza zmniejsza się wskutek zużycia krzyw­ki wałka rozdzielacza zapłonu, jak również wskutek zużycia zderzaka styku ruchomego. Osłabienie sprężyny styku ruchomego lub zacinanie się styku na osi powoduje zmniejszenie lub przerwę prądu w uzwojeniu pierwot­nym cewki zapłonowej. Jest to z kolei przyczyną zakłóceń w pracy silnika lub całkowitego przerwania jego pracy. Osłabioną sprężynę należy wymienić, a zacinanie się styku ruchomego usunąć przez oczyszczenie go wraz z osią i nasmarowanie. Wskutek zużycia krzywki wałka rozdzielacza zapłonu zmniejsza się przerwa między styczkami przerywacza, a w związku z tym i kąt wyprzedzenia zapłonu. Bicie krzywki, będące powodem zużycia łożysk wałka rozdzielacza, zmienia wielkość odstępu między styczkami, a więc i kąty wyprzedzenia zapłonu w różnych cylindrach silnika. Rozdzielacz zapłonu ze znacznie zużytymi łożyskami i krzywkami, a także z niesprawnie działającym mechanicznym lub podciśnienio­wym regulatorem wyprzedzenia zapłonu (osłabienie sprężyny, brak szczelności) należy oddać do naprawy lub wymienić na nowy. Znaczne iskrzenie i opalenie styczek przerywacza może być skut­kiem odłączenia się kondensatora. W takim przypadku napięcie w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej obniża się tak dalece, że silnik pracuje z przerwami lub w ogóle przestaje pracować. W razie przebicia w zwykłym kondensatorze (patrz rys. 8.4b) styczki przery­wacza zostają zwarte na krótko, uzwojenie pierwotne zostaje za­mknięte i wskutek tego układ zapłonu przestaje pracować. Niespraw­ny kondensator należy wymienić na nowy. Nagromadzenie brudu lub powstanie pęknięć w pokrywie albo w obudowie rozdzielacza zapłonu powoduje upływ prądu wysokiego napięcia na masę. Jest to nierzadko przyczyną zakłócenia pracy sil­nika, a w skrajnym przypadku jego zatrzymania się. Pokrywę lub obudowę zanieczyszczoną należy oczyścić, a popękaną wymienić na nową. Przewody mogą mieć przerwy lub zwarcie na masę, wskutek sta­rzenia się i uszkodzenia izolacji. Przerwane przewody niskiego na­pięcia można naprawić przez lutowanie i następnie owinięcie uszko­dzonych miejsc taśmą izolacyjną. Przewody wysokiego napięcia z uszkodzoną izolacją wymienia się na nowe.