Reklama
A A A

Rodzaje zawieszeń

Pod względem konstrukcji zawszenia dzielimy na sztywne i niezależne. Za- wieszenia sztywne (zależne), to takie, w których oba koła jezdne osadzone są na wspólnej sztywnej osi związanej z ramą lub nadwoziem elementami sprężystymi. Zawieszenia niezależne to takie zawieszenia, w których każde z kół połączone jest z nadwoziem (lub z ramą) indywidualnie. Zawieszenia sztywne stosowane są w większości samochodów ciężarowych oraz w niektórych samochodach osobowych jako zawieszenia tylnych mostów napędowych. Sztywne zawieszenia kół kierowanych w sa­mochodach osobowych spotyka się bardzo rzadko. Zaletą sztywnego za­wieszenia jest prostota konstrukcji, istotna zwłaszcza w przypadkach pojaz­dów o znacznych naciskach na osie. Zawieszenia niezależne, jakkolwiek nieco bardziej skomplikowane, mają szereg zalet w stosunku do zawieszeń sztywnych, co powoduje, że w ostatnich latach obserwuje się coraz powszechniejsze ich stosowanie, nawet w samochodach ciężarowych. Najistotniejsze zalety to: zmniejsze­nie mas nieresorowanych samochodu, korzystniejsza pod względem statecz­ności ruchu kinematyka zawieszenia oraz możliwość stosowania bardzo miękkich elementów sprężystych. O ile w znacznej większości zawieszeń sztywnych elementami sprężystymi, na których zawieszona jest oś nośna lub most napędowy, są podłużne resory piórowe, o tyle zawieszenia niezależne cechuje znaczna liczba odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych, różniących się niekiedy w istotny sposób kinematyką ruchu koła. Na rys. 16.5 przedstawiono sche­matycznie typowe rozwiązania niezależnych zawieszeń kół. Wśród stoso­wanych rozwiązań rozróżnia się trzy zasadnicze grupy: zawieszenia z wahaczami poprzecznymi, zawieszenia z wahaczami podłużnymi, zawieszenia z pionowym prowadzeniem kół. Każda z tych grup obejmuje wiele odmian, różniących się szczegó­łami konstrukcji oraz rodzajami i usytuowaniem elementów sprężystych i tłumiących. Spotyka się także systemy mieszane lub pośrednie — np. wa- hacze skośne. W zawieszeniach osi napędzanych zadanie wahaczy poprzecznych spełniają niekiedy półosie napędowe lub półpochwy łamanych mostów na­pędowych.