A A A

Resory

Resor składa się z 10 piór (resory samochodów pick-up są wzmoc­nione i mają 13 piór). Pióra resorów połączone są śrubą środkową i zaopatrzone w cztery klamry zaciskające. Resory samochodów FSO Warszawa są podzielone na dwie grupy selekcyjne. Przynależność resoru do odpowiedniej grupy ustala się na podstawie oznaczeń umieszczonych na wierzchołku pióra głównego przy uchu przednim. Resory należące do I grupy oznaczone są farbą koloru białego. Do II grupy zalicza się resory oznaczone farbą koloru niebieskiego. Kryterium podziału resorów na grupy jest wielkość siły potrzebnej do uzyskania strzałki ugięcia 22 mm. Znajomość tego zagadnienia za­pewni odpowiedni dobór resorów do montażu (każda para resorów po­winna należeć do tej samej grupy selekcyjnej). Amortyzatory Do samochodów FSO Warszawa stosowane są amortyzatory: teleskopowe (przednie), dźwigniowe (tylne). W czasie eksploatacji samochodu istnieje często konieczność określe­nia sprawności amortyzatorów. Ogólnie można przyjąć, że zmniejszenie zdolności tłumiących amortyzatorów w czasie jazdy po nierównościach, objawiające się długotrwałym i wolno zanikającym kołysaniem przodu i tyłu samochodu, w szczególności po przejechaniu przeszkody, może wskazywać na ich nieprawidłowe działanie. Dokładnie jednak można sprawdzić tylko w stacji obsługi dysponującej specjalnym stanowis­kiem, na którym określa się siły tłumiące amortyzatorów. Szczególnie dotyczy to amortyzatorów teleskopowych produkowanych od 1967 r. Zastosowanie sprężyny śrubowej ściskanej jako elementu spręży­stego sterującego zaworami, wyeliminowało stosowane w starym roz­wiązaniu zawory płytkowe, których wykonanie nie zapewniało odpo­wiedniej trwałości. Zastosowanie sprężyny spowodowało polepszenie właściwości tłumienia amortyzatorów w przypadku nagłych skoków tłoczyska. Ainui Lyzalory starej wersji można było lekko rozciągać w rękach i sprawdzać przez porównanie. Amortyzatory nowej wersji wymagają do rozciągnięcia większej siły. Sprawdzanie i regulacja metodą porównawczą przez rozciąganie w rękach lub uginanie zawieszenia przez naciskanie błotników rękami są niemiarodajne. Ocenę prawidłowości nastawu amortyzatorów bez użycia przyrządów do zdejmowania charakterystyki można przeprowadzać w warunkach eksploatacyjnych przez obserwację kół samochodu przejeżdżającego po nawierzchni brukowej z prędkością ok. 50 km/h. Przy prawidłowym nastawie amortyzatorów zawieszenie pracuje płynnie, przy czym nad­wozie porusza się bez drgań i kołysania, a koła zachowują cały czas kontakt z jezdnią. Jeżeli amortyzatory wykazują zbyt słabe tłumienie drgań, to nad­wozie kołysze się wokół osi poprzecznej, a koła odrywają się od jezdni podczas najeżdżania na poszczególne nierówności. Amortyzatory wykazujące zbyt duże siły tłumiące drgania powodują zmniejszenie efektywnych skoków zawieszenia (usztywnienia), pogor­szenie kontaktu koła z jezdnią oraz przenoszenie drgań i uderzeń . układu jezdnego na nadwozie, szczególnie dobrze wyczuwalne na kole kierownicy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że badania należy prze­prowadzać dopiero po wyregulowaniu ciśnienia w ogumieniu. Przyczyny uszkodzeń mogą być następujące: wycieki oleju amortyzatorowego widoczne na zewnątrz, uszkodzenia mechaniczne, inne możliwe do stwierdzenia przez oględziny organoleptyczne.