A A A

Regulator prądnicy

Regulator prądnicy prądu stałego (rys. 8.8) stanowi zespół samo­czynnych urządzeń sterujących działaniem prądnicy. Urządzeniami sterującymi są: regulator napięcia, wyłącznik prądu zwrotnego i ogra­nicznik prądu. Zależnie od liczby rdzeni, na których są nawinięte uzwojenia elementów regulacyjnych, odróżnia się regulatory jedno-, dwu- i trzyrdzeniowe. Najczęściej stosowane są regulatory trzyrdze-niowe. Regulator napięcia służy do samoczynnego utrzymywania napięcia w żądanych granicach. Wskutek zwierania i rozwierania styków re­gulatora do obwodu uzwojenia wzbudzenia prądnicy zostaje okresowo włączony opór w celu utrzymania napięcia prądnicy w założonym zakresie przy zmieniającej się prędkości obrotowej twornika i obcią- żeniu prądnicy. Prąd ładowania jest regulowany samoczynnie, zależnie od stopnia naładowania akumulatora. Wyłącznik prądu zwrotnego samoczynnie włącza prądnicę do ob­wodu, gdy napięcie na jej zaciskach przekroczy napięcie akumula­tora i osiągnie określoną wartość, ustaloną podczas jego regulacji. Wy­łącznik ten wyłącza prądnicę z obwodu, gdy napięcie na jej zaciskach spadnie poniżej napięcia akumulatora. Ogranicznik prądu zabezpiecza prądnicę przed przeciążeniem, nie dopuszczając do wzrostu natężenia wytwarzanego przez prądnicę prądu ponad określoną wartość. Ogranicznik prądu działa na tej samej zasadzie, co regulator napięcia, włączając i wyłączając opór w ob­wodzie uzwojenia wzbudzenia prądnicy, w przypadku przekroczenia ustalonego natężenia prądu.