Reklama
A A A

Przyrządy wiertarskie tunelowe

Przy obróbce dużych przedmiotów, np. kadłubów silnikowych, na liniach potokowych wyposażonych w przenośniki rolkowe często stosowane są przyrządy tunelowe. W tym przypadku przedmiot wsuwany jest do przy­rządu z jednej strony, a wysuwany po obróbce z drugiej. Ustalanie przed­miotu w przyrządzie tunelowym odbywa się zwykle na jednej powierzchni przy pomocy dwóch chowanych kołków ustalających. W opisywanych przyrządach elementy ustalające mogą być rozmieszczo­ne również od góry. W tym przypadku obrabiany przedmiot po wsunięciu do przyrządu zostaje dociśnięty do elementów oporowych przez uniesienie, najczęściej za pomocą mechanizmu pneumatycznego. Schemat takiego przyrządu do obróbki kadłuba pokazano na rys. 168. Cztery tłoki 1 i 2 po­wodują dociskanie do elementów oporowych 3, a dwa tłoki 4 i 5 podnoszą kadłub i dociskają do elementów oporowych 6. Prawidłowość ustawienia kadłuba kontroluje się za pomocą elektrycznej lampki 7, zapalającej się przy zetknięciu się przedmiotu z elementami oporowymi, w których znaj­dują się odpowiednie styki elektryczne. Przesuwanie kadłuba w przyrzą­dzie odbywa się na wbudowanym w niego przenośniku rolkowym 8. Przyrządy obrotowe stosowane są wów­czas, gdy dla wykonania poszczególnych przejść narzędzia trzeba obracać przed­miot dookoła pewnej osi, a więc np. przy obróbce otworów rozmieszczonych na ob­wodzie koła. Na rys. 169 pokazany jest uniwersalny przyrząd obrotowy przezna­czony do wiercenia otworów rozmieszczo­nych w określonej odległości od osi przed­miotu. Płyta wiertarska z jedną wymienną tulejką zamocowana jest na ruchomej części przyrządu. Przedmiot umocowany jest w uchwycie trzyszczękowym, który może być obracany wokoło swej osi, a ustalanie w żądanym położeniu odbywa się za pomocą odpowiedniego urządzenia. Przykład specjalnego przyrządu obrotowego do wiercenia w tłoku dwóch otworów służących do doprowadzenia oleju do sworznia tłokowego przedstawiono na rys. 170. Obrotowe przyrządy wiertarskie wykonywane są również jako przyrzą­dy wieloprzedmiotowe umożliwiające zdejmowanie i mocowanie przed­miotów w jednym gnieździe w czasie trwania obróbki przedmiotów zamo­cowanych w innych gniazdach.