Reklama
A A A

Przyrządy wiertarskie przechylne

Przyrządy przechylne stosowane są do obróbki ciężkich przedmiotów, w których trzeba wykonać szereg otworów na różnych powierzchniach. Taki przyrząd stanowi zwykle rama lub skrzynia odpowiednich rozmiarów, w której umieszcza się przedmiot. Jest ona zwy­kle przymocowana do dwóch tarcz osadzonych czopami w łożyskach od­powiednich stojaków. Ra­mę tę można wychylać naokoło osi czopów i unie­ruchamiać w kilku poło­żeniach w celu dokonania wiercenia. Przechylanie ramy odbywa się najczę­ściej ręcznie za pomocą odpowiednich dźwigni, jednak w przypadku bar­dzo ciężkich przedmiotów do przechylania stosuje się przekładnię ślima­kową. Przykład przyrządu przechylnego do wiercenia dużej liczby otwo­rów w kadłubie silnika samochodowego przedstawiono na rys. 167. Przy­rządy takie ustawia się niekiedy na wózku przesuwającym się po szynach umieszczonych na linii obrabiarek wykonujących poszczególne operacje. Zastosowanie przyrządu przechylnego zamiast kilku przyrządów nieru­chomych powoduje zmniejszenie kosztów oprzyrządowania oraz skraca znacznie czas potrzebny na ustalanie i mocowanie przedmiotu.