Reklama
A A A

PRZYRZĄDY DO FREZAREK I PRZECIĄGAREK

Przyrządy do mocowania części na frezarkach i przeciągarkach dzie­limy na następujące główne grupy: I. Uniwersalne. II. Normalne. III. Specjalne: jednomiejscowe: a) stałe; b) ruchome; c) obrotowe; wielomiejscowe: a) stałe; b) ruchome; c) obrotowe; d) do fre­zowania ciągłego. IV. Inne przyrządy. Do uniwersalnych przyrządów frezarskich należą: głowice podziałowe; koniki; stoły podziałowe; 4) imadła maszynowe: a) śrubowe; b) mimośrodowe, c) pneuma- tyczne. Uniwersalne przyrządy frezarskie stosuje się głównie przy małej skali produkcji. W fabrykach samochodów i ciągników stosuje się takie przyrządy w oddziałach narzędziowych i remontowych. Przyrządy frezarskie do mocowania i ustalania części odznaczają się sztywnością korpusów i wytrzymałością elementów mocujących. Te ce­chy konstrukcyjne przyrządów wynikają z nieciągłego stykania się ostrzy narzędzia z obrabianą częścią. Stąd też wynika większa możliwość wystą­pienia drgań przy frezowaniu niż np. przy toczeniu lub wierceniu. Toteż korpusy przyrządów frezarskich stanowią zwykle masywne odlewy z że­liwa szarego, zaopatrzone często w żebra usztywniające. Proces frezowania trwa zwykle długo i dlatego w produkcji masowej jest stosowana w szerokim zakresie jednoczesna obróbka części kilkoma narzędziami. W celu zwiększenia wydajności przez wykorzystanie czasu maszyno­wego na ustawienie, mocowanie i zdejmowanie części, stosuje się rów­nież przyrządy wielomiejscowe, w których mocuje się od razu kilka czę­ści. Jest to urzeczywistniane zwykle przez centralne przyłożenie docisku ręcznego lub siły wywieranej przez odpowiednie urządzenie. Z tych samych względów stosuje się przyrządy z podwójnym kom­pletem elementów ustalających i mocujących. Takie przyrządy ustawia się na stołach, które można obracać o 180°. Gdy z jednej strony takiego przyrządu części są frezowane, to z drugiej inne części przeznaczone do obróbki są mocowane. Po zakończeniu frezowania stół obraca się. W nie­których przypadkach takie zakładanie części na zmianę może być stoso­wane przy obróbce na stołach o ruchu postępowo-zwrotnym. W produkcji masowej bardzo często na frezarkach pionowych, karu­zelowych i bębnowych stosuje się przyrządy do frezowania ciągłego. Przy frezowaniu zgrubnym zwykle występują dość znaczne opory skrawania i możliwe są drgania. Dlatego w produkcji masowej stosuje się do uruchamiania zacisków frezarskich mocne narzędzia pneumatyczne, pneumatyczno-hydrauliczne lub hydrauliczne. Zasada konstrukcji obrotowych przyrządów frezarskich polega na tym, że obrotowa płyta przyrządu (lub górna płyta stołu obrotowego) powinna być w czasie frezowania szczelnie dociśnięta do stałej części przyrządu zamocowanej na stole obrabiarki. Dla dokonania obrotu ko­nieczne jest zluzowanie docisku obrotowej i stałej części przyrządu. Do­ciśnięcie części obrotowej do części stałej jest niezbędne dla zwiększenia sztywności układu. Frezowanie jest bardzo często spotykanym sposobem obróbki. W fa­brykach samochodów i ciągników obrabia się przez frezowanie płaszczy­zny i niektóre inne powierzchnie części w kształcie korpusów jak rów­nież wiele innych części. Dlatego stosuje się wiele przyrządów frezar­skich o najrozmaitszej budowie. Przy większej skali produkcji stosuje się najczęściej specjalne przy­rządy frezarskie do ustalania i mocowania części.