Reklama
A A A

Przykłady konstrukcji przyrządów montażowych

Aby wykazać, jak duży wpływ na konstrukcję przyrządu montażowego ma wielkość produkcji, rozpatrzymy dla przykładu różne rozwiązania przyrządów do montażu pierścieni tłokowych. Najprostszym przyrządem do nakładania pierścieni na tłoki, stosowa­nym w produkcji małoseryjnej i w zakładach naprawczych są dwa stalowe paski połączone przegubowo nitem (rys. 455). Pierścień nasuwa się na paski aż do odpowiedniego rowka, po czym wyciąga się paski spod pier­ścienia, który umiejscawia się w rowku. Wadą tego przyrządu jest mała wydajność montażu, konieczność wykonywania części pracy ręcznie, mo­żliwość łamania pierścieni i kaleczenia ostrych krawędzi rowków na tłoku. Chcąc uniknąć tych wad można stosować do zakładania pierścieni specjal­ne szczypce (rys. 456). Szczypce przedstawione na rys. 456a wykonane są w kształcie pierście­nia 1 z wytoczeniem, w które wchodzi suwaczek 2 z rękojeścią 3 i opo­rem 4. Drugi taki sam opór 5 jest zamocowany na pierścieniu 1. W celu wprowadzenia oporów w rozcięcie pierścienia zwiera się je, a na­stępnie zbliżając do siebie rękojeści 3 rozsuwa się opory, które rozwie­rają pierścień. W stanie rozwartym pierścień tłokowy opiera się na we­wnętrznej krawędzi pierścienia 1, co usuwa możliwość przenoszenia się lub wyskakiwania i łamania się nakładanego pierścienia. Drugie rozwią­zanie szczypiec tego typu pokazane jest na rys. 456b. Korzystając z tych szczypiec nałożenie jednego pierścienia wykonuje się w czasie 4j7 sek. Znacznie szybciej przeprowadza się nakładanie pierścienia za pomocą przyrządu pokazanego na rys. 457. W otworach podstawy 1 umieszcza się kilka stalowych tulei 2 z nałożonymi na nie pierścieniami tłokowymi 3. Tłok 4 wsuwa się z góry w gniazdo tulei, tak aby górna krawędź tulei znalazła się na wysokości krawędzi rowka tłoka. Osiąga się to za pomocą śruby regulującej 5, opierającej się o dno tłoka. Ponieważ pierścienie tłokowe nawleczone na tuleję 2 opierają się o podstawę 1, zatem po przy­ciśnięciu tłoka z góry jeden z pierścieni wpadnie w odpowiedni rowek tłoka. Jeżeli liczba tulei osadzonych w podstawie będzie równa liczbie pierścieni na tłoku, to przekładając tłok kolejno z tulei do tulei możemy nałożyć wszystkie pierścienie. Przyrząd ten może być obsługiwany przez mało wy­kwalifikowanego robotnika, jednak kolej­ne przekładanie tłoka zabiera dużo czasu i w związku z tym zastosowanie takich przyrządów ogranicza się do produkcji se­ryjnej. W produkcji masowej stosowane są bar­dziej wydajne przyrządy umożliwiające nakładanie na tłok jednocześnie wszyst­kich pierścieni. Przykład takiego przyrzą­du pokazano na rys. 458. Komplet pier­ścieni tłokowych 1 wkłada się zamkami w dół, pomiędzy półpierścienie 2 przyrzą­du, przy czym rozstawienie pierścieni tłokowych odpowiada dokładnie rozstawieniu rowków na tłoku. Za pomocą dźwigni 3 przesuwamy w prawo tuleję 4 w kształcie tłoka, która rozwiera pierścienie i w takim stanie następuje zaciśnięcie pierścieni. Mechanizm zaciskający składa się z pedału 5, mimośrodu 6 i trzpienia 7. Po zaciśnięciu pierścieni tuleję 4 cofa się i wsuwa się montowany tłok 8 w pierścienie aż do zderzaka. Zwalniając pedał 5 powodujemy zaciskanie się wszystkich pierścieni jednocześnie w odpowiednich rowkach tłoka. Przy użyciu takiego przyrządu nakładanie kompletu pierścieni na tłok trwa 3f4 sek.