Reklama
białe wino
A A A

Proces technologiczny naprawy głównej

Właściwa organizacja zakładu naprawczego, określony program jego działania oraz planowa organizacja procesu naprawy są niezbędnymi warunkami poprawnego wykorzystania środków technicznych oraz ludzi, którymi rozporządza zakład napraw­czy. Zestaw czynności ułożonych w odpowiedniej kolejności, których celem jest przywrócenie pojazdowi pełnej sprawności, nazywa się procesem technologicznym naprawy głównej samochodu. Plan procesu technologicznego określa metody naprawy oraz narzędzia, przyrządy i maszyny niezbędne w toku naprawy. Plany procesów technologicznych są sporządzane jedynie dla napraw głównych pojazdów i ich zespołów. Planowanie procesów technologicznych napraw bieżących nie jest celowe ze względu na różnorodny i trudny do przewidzenia zakres takich napraw. Każdy proces technologiczny naprawy głównej pojazdu lub zespołu obejmuje pewne typowe operacje, niezależnie od organizacji pracy zakładu naprawczego. Typowymi operacjami są: Przyjęcie pojazdu do naprawy. Aktem przekazania pojazdu (lub zespołu) do naprawy jest protokół zdawczo-odbiorczy, stwierdzający stan techniczny oraz zgodność dostarczonego pojazdu z warunkami technicznymi, którym powinny odpowiadać pojazdy przekazywane do naprawy. Mycie zewnętrzne. Rozebranie na zespoły i podzespoły. Weryfikacja części mająca na celu oszacowanie stopnia zużycia i dokonanie selekcji na trzy grupy: części dobre, nadające się do dalszej pracy bez konieczności naprawy, części nadające się do naprawy oraz części nieprzydatne, których naprawa byłaby niemożliwa lub niecelowa. Naprawa części. Składanie części w zespoły. Składanie pojazdu z zespołów. Sprawdzenie poprawności montażu, regulacja i próby. Odbiór pojazdu (zespołu) przez zleceniodawcę. Sposób dokonywania tych operacji zależy od organizacji zakładu naprawczego. Stosownie do potrzeb proces technologiczny może obejmować również inne operacje.