A A A

Proces produkcyjny i proces technologiczny

Procesem produkcyjnym nazywamy ogół czynności potrzeb­nych do przerobienia surowców lub półfabrykatów na gotowe wyroby. Pojęcie procesu produkcyjnego może odnosić się zarówno do wytwarzania całego przedmiotu np. silnika spalinowego, jak i do wytwarzania dowolne­go zespołu, a nawet jednego jego elementu. Proces produkcyjny można podzielić na kilka zasadniczych etapów po­średnio lub bezpośrednio związanych z przerabianiem materiałów wyj­ściowych na gotowe wyroby. Przy wytwarzaniu silników spalinowych wy­różniamy następujące etapy procesu produkcyjnego bezpośrednio związa­nego z przerabianiem materiałów wyjściowych: 1) sporządzenie półfabrykatów (w odlewni, kuźni itp.), 2) obróbka skrawaniem półfabrykatów w celu uzyskania gotowych ele- mentów silnika (w oddziale mechanicznym), 3) obróbka cieplna (w hartowni lub w oddziale mechanicznym), 4) montaż poszczególnych zespołów i całego silnika (w oddziale monta- żowym), 5) badania gotowych silników (na stacji prób). Proces produkcyjny obejmuje nie tylko procesy podstawowe, tzn. bez­pośrednio związane ze zmianą kształtu i własności obrabianych elementów silników oraz ze składaniem ich w zespoły lub całe silniki, lecz również procesy pomocnicze (np. transport wewnętrzny, składowanie, wykonanie i ostrzenie narzędzi, naprawa obrabiarek, prace przygotowawcze do pro­dukcji itd.) konieczne do przeprowadzenia procesów podstawowych. W procesie produkcyjnym największe znaczenie mają procesy podsta­wowe, zwane technologicznymi. Procesem technologicznym nazywamy tę część procesu pro­dukcyjnego, która jest związana bezpośrednio ze zmianą kształtu, wymia­rów i własności materiału poszczególnych elementów maszyn lub łączeniem w zespoły lub całe maszyny. Przy wytwarzaniu silników spalinowych roz­różniamy procesy technologiczne odlewania, kucia, obróbki cieplnej, obrób­ki skrawaniem, montażu itd.