Reklama
A A A

PRĄDNICA

Do najczęściej spotykanych niedomagań prądnicy zalicza się: ober­wanie, międzyzwojowe zwarcia lub zwarcia na masę jej zwojów, zwarcia szczotek lub działek komutatora, a także iskrzenie szczotek, zaolejenie, opalenie i zużycie komutatora lub szczotek, niewłaściwe połączenie przewodów z zaciskami prądnicy i jej regulatora oraz zu­życie łożysk. Prądnicę z oberwanymi zwojami, międzyzwojowymi zwarciami i zwarciami zwojów z masą oraz ze zwartymi szczotkami lub dział­kami komutatora należy przekazać do naprawy w specjalistycznym warsztacie. Iskrzenie szczotek powoduje opalenie komutatora i powstaje wsku­tek zmniejszonego ich nacisku na komutator. Powodem tego z kolei jest znaczne zużycie szczotek lub zacinanie się ich i osłabienie sprę­żyn trzymadeł. Współpraca opalonego i zużytego komutatora nawet ze szczotkami nowymi przyczynia się do wzmożonego ich iskrzenia. Komutator może być zaolejony wskutek nadmiernego smarowania ło­żysk. Przedwczesne zużycie i zacinanie się łożysk zwykle są przy­czyną niedostatecznego ich smarowania i nadmiernie naciągniętego paska napędu prądnicy. Wskutek niedostatecznego docisku szczotek, zaolejenia komutatora lub zbyt luźnego połączenia przewodów w zaciskach opory przepływu prądu wzrastają na tyle, że prąd ładowania może zmaleć do zera.