A A A

Pomiar podciśnienia w przewodzie ssącym

Przy stałym otwarciu przepustnicy oraz stałej prędkości obrotowej wału korbowego pomiar podciśnienia w układzie ssącym umożliwia ocenę stanu gładzi cylindrów, tłoków, pierścieni tłokowych, zaworów, uszczelki głowicy oraz wysnucie określonych wniosków dotyczących działania układu zapłonowego, pompy paliwa i gaźnika. Podciśnienie mierzy się za pomocą manometrów z rurkami Bourdona. Manometry (nazywane również podciśnieniomierzami lub wakuometrami) wyska-lowane są w calach lub milimetrach słupa rtęci. Pokazany na ry­sunku 12.11 podciśnieniomierz CRYPTON wyskalowany jest w calach słupa rtęci. Przed przystąpieniem do pomiarów silnik powinien być nagrzany do normalnej temperatury pracy. Końcówkę przewodu elastycznego przyrządu podłącza się szczelnie bezpośrednio do przewodu ssącego, możliwie blisko przepustnicy od strony cylindrów. Jeżeli silnik ma dwa przewody ssące, to pomiary przeprowadza się osobno dla każ­dego z nich. W gaźnikach, które nie mają odpowiedniego otworu do końcówki przyrządu, należy w przewodzie ssącym wywiercić otwór. Po zakończeniu badania otwór trzeba nagwintować i zamknąć wkrę­tem z uszczelką. Przed przystąpieniem do pomiarów należy silnik wyregulować na biegu jałowym. Jeżeli silnik jest w dobrym stanie, wówczas wska­zówka przyrządu powinna wskazywać 18-4-22 podziałek z dopuszczal­nym wahaniem ±1 podziałka. Wskazania te odnoszą się również do całego zakresu prędkości obrotowych silnika, lecz każdorazowo dopiero po ich ustaleniu się, ponieważ w chwili zmniejszania lub zwiększania prędkości obrotowej następują znaczne wahania wska­zówki. Jeżeli wskazówka przyrządu opada nieregularnie ok. cztery podziałki, świadczy to o zawieszaniu się zaworów. Aby przekonać się 3 słuszności tego wniosku, można do przewodu ssącego wstrzyknąć niewielką ilość oleju silnikowego w celu doraźnego polepszenia szczel­ności. Jeżeli po tym oscylacje wskazówki ustaną, potwierdza to słuszność wysnutego wniosku. W przypadku nadpalenia grzybków zaworów wskazówka podciśnieniomierza wykazuje powtarzające się równomierne niskie wahania. Może to jednak również świadczyć o niewłaściwych luzach zawo­rów. Jeżeli podczas pracy silnika na biegu jałowym wskazówka przy­rządu ma tendencje ustalania się w granicach 18-^-22 podziałek, lecz jednocześnie występują oscylacje, zanikające wraz ze zwiększeniem prędkości obrotowej, świadczy to o zużyciu prowadnic zaworów. Gdy natomiast oscylacje wskazówki wystąpią dopiero po zwiększeniu pręd- kości obrotowej silnika, świadczy to o osłabieniu lub pęknięciu sprę­żyn zaworów. W razie istnienia podejrzenia, że rozrząd jest niewłaściwie ustawio­ny, należy sprawdzić ciśnienie sprężania w każdym cylindrze osobno. Stałe wskazania przyrządu na poziomie ok. 12 podziałek, nie dające się podwyższyć za pomocą regulacji, świadczą o zbyt późnym otwie­raniu się zaworów. Podczas obracania wału korbowego silnika rozrusznikiem przy zamkniętej przepustnicy i wyłączonym zapłonie wskazówka przyrzą- du powinna osiągnąć wskazania 18-r-21 podziałek. Wskazania o 3-r-6 podziałek niższe świadczą o nieszczelnościach w przewodzie ssącym lub wadliwym zamykaniu się przepustnicy. Szybkie opadanie wskazówki do zera podczas raptownego przy­spieszania prędkości obrotowej silnika świadczy o dobrym stanie tłu­mika wydechu. Jeżeli natomiast tłumik jest zanieczyszczony, to wska­zówka opada powoli. Przed przystąpieniem do badania gaźnika należy sprawdzić spręża­nie w cylindrach silnika, luz zaworów, właściwe ustawienie zapłonu oraz stan świec zapłonowych. Oprócz tego należy sprawdzić w gaźniku, czy cięgła i przeguby oraz oś przepustnicy nie mają luzów, stan uszczelek i połączeń, zanieczyszczenie oraz stan dysz. Regulacja badanego gaźnika powinna się odbywać przy silniku na­grzanym do normalnej temperatury pracy. Przy prawidłowo wyregu­lowanym gaźniku wskazówka przyrządu powinna ustawić się między 18 a 22 podziałką i nie oscylować. Do badania podciśnienia pompy paliwa należy rozłączyć rurkę do­prowadzającą paliwo do pompy i w tym miejscu przymocować prze­wód gumowy podciśnieniomierza, po czym uruchomić silnik. Jeżeli pompa paliwa jest całkowicie sprawna, to wskazówka przyrządu po­winna zatrzymać się przy 10 podziałce, zanim silnik zużyje paliwo znajdujące się w gaźniku. W celu sprawdzenia szczelności przewodów paliwa należy połączyć rurkę przy gaźniku, napełnić gaźnik paliwem, a następnie podłączyć przewód podciśnieniomierza przy zbiorniku paliwa. Po uruchomieniu silnika wskazania przyrządu powinny być takie same, jak poprzednio, jeżeli przewody są szczelne. Aby zbadać robocze ciśnienie pompy paliwa, należy odłączyć od pompy rurkę doprowadzającą paliwo do gaźnika i na to miejsce podłączyć przewód podciśnieniomierza, po czym uruchomić silnik. Ciśnienie robocze pompy paliwa powinno wynosić 1,5-^3,5 podzia­łek na skali POUNDS PRESSURE (1 podziałką odpowiada ciśnieniu 1 funt/cal2). Po wyłączeniu silnika spadek ciśnienia do zera powinien trwać kilka minut. Jeżeli ciśnienie obniża się zbyt szybko, świadczy to o nieszczelności zaworków, uszkodzeniu przepony lub głowicy pompy.