A A A

Półfabrykaty odlewane

Istnieją cztery zasadnicze metody odlewania lanych wałów rozrządu: 1)w wilgotnych formach piaskowych, 2)w suchych formach piaskowych z metalowymi wstawkami w miej­scach odpowiadających krzywkom, w kokilach z wkładkami rdzeniowymi w miejscach odpowiadających odcinkom wału pomiędzy krzywkami lub czopami, 4) w suchych formach piaskowych i następnie hartowanie. Przy pierwszych trzech metodach nie stosuje się obróbki cieplnej. Odpowied­nią twardość powierzchni roboczych otrzymuje się przez odbielanie spowodowa­ne szybidm odprowadze­niem ciepła. Przy stosowaniu czwartej metody utwardza­nie tych powierzchni odby­wa się przez miejscowe har­towanie. W ten sposób, pomijając metodę czwartą, przez odle­wanie wałów rozrządu uni­ka się obróbki cieplnej, pod­czas której powstaje zwykle duża ilość braków. Oprócz tego stosując odlewanie mo­żna otrzymać półfabrykat o kształcie bardziej zbliżonym do kształtu gotowego wyro­bu, niż przy kuciu, a przez to uprościć obróbkę mecha­niczną; zmniejszyć naddatki na obróbkę mechaniczną po­wierzchni roboczych, uniknąć Rys. 387. Typowe odlewy wałów rozrządu obróbki powierzchni niepracujących, a w przypadku odlewania w kokilach — poprzestać na szlifowaniu krzywek i czopów. Do trudności występujących przy wprowadzaniu odlewania do produk­cji wałów rozrządu należy zaliczyć duży procent braków w odlewni wsku­tek występowania rakowatości, pęk­nięć, a zwłaszcza odkształceń będą­cych wynikiem stosunkowo dużej długości odlewu przy jego małym i nierównomiernym przekroju (pro­stowanie lanych wałów jest trudne ze względu na kruchość żeliwa). Oprócz tego przy odlewaniu wałów z położo­nymi blisko siebie powierzchniami roboczymi trudne jest rozmieszczenie metalowych wkładek chłodzących i wtedy trzeba uciekać się do harto­wania. Na rys. 387 pokazano typowe od­lewy wałów rozrządu małych silni­ków, natomiast na rys. 388 — tuleje krzywkowe do dużych silników prze­mysłowych i okrętowych. Tuleje te zaopatrzone w zespół krzywek nale­żących do jednego cylindra (np. krzy­wki: zaworu ssącego, zaworu wyde­chowego i sterowanego wtryskiwacza) osadzane są na gładkim stalo­wym wale rozrządu.