Reklama
A A A

Pojazdy do przewozu arty­kułów żywnościowych

Pojazdy do przewozu arty­kułów żywnościowych. Oprócz o-mówionych już cystern do przewozu ciekłych środków spożywczych oraz furgonów do przewozu pieczywa, stanowiących jedną z odmian samochodów do przewozu ładunków przestrzennych, do transportu artykułów żywnościo­wych powszechnie stosuje się samochody-chłodnie, zabezpieczające ładunek przed zepsuciem się w czasie transportu. Nadwozie takiego samochodu to szczelnie zamykany, izolowany cieplnie od otoczenia furgon, wyposażony w urządzenia chłodzące lub zamrażające, których zadaniem jest utrzymy­wanie we wnętrzu stałej, niskiej temperatury. Furgony takie wyposaża się ponadto w urządzenia wentylacyjne, wytwarzające we wnętrzu pewne nad­ciśnienie, co przeciwdziała ewentualnemu przedostawaniu się pyłu i kurzu przez drobne nieszczelności. Jako izolację cieplną ścian i dachów stosuje się materiały o małym ciężarze właściwym i małej przewodności cieplnej, takie jak korek praso­wany, wata szklana, wełna żużlowa i inne. Stosuje się też folię aluminiową przedzielającą warstwy powietrza. Urządzenia chłodzące można podzielić na: lodownie oraz zbiorniki z chłodziwem. Lodownie oziębiają wnętrze nadwozia kosztem energii pobieranej do napędu sprężarki. Lodownia (rys. 26.12) składa się z parownika, sprężarki, skraplacza oraz zaworu regulującego, połączonych ze sobą przewodami. Sprężarka, silnik i skraplacz osadzone są najczęściej na wspólnej ramie, stanowią jeden zespół, zamocowany w przedniej części nadwozia (rys. 26.13). Zbiorniki z chłodziwem to urządzenia prostsze i tańsze, lecz nie zapewniające długotrwałego utrzymywania stałej, niskiej temperatury. Wymagają one częstej obsługi, polegającej na uzupełnianiu czynnika chłodzą­cego. Ponadto wadą takich urządzeń jest stosunkowo szybka korozja zbiorni­ków z chłodziwem oraz możliwość zanieczyszczenia przewożonych ładun­ków produktami topnienia chłodziwa. Samochody-chlodnie oziębiane chło- dziwem dostarczanym z zewnątrz stosuje się tylko do transportu bliskiego zasięgu. Jako chłodziwa używa się najczęściej zestalonego dwutlenku wę­gla (tzw. suchego lodu), który wsypuje się do umieszczonego pod sufitem użebrowanego zasobnika z blachy aluminiowej. Niekiedy jako chłodziwo stosuje się solanki (tzn. wodne roztwory różnych soli) ochładzane w urzą­dzeniach stacjonarnych lub zainstalowanych w samochodzie.