A A A

Pojazdy do odśnieżania

Pojazdy do odśnieżania to grupa pojazdów służących do zwalcza­nia skutków zimy na drogach. Są to więc odśnieżarki lemieszowe i wirnikowe służące do odgarniania śn:egu z jezdni, pojazdy służące do ładowania śniegu na samochody, piaskarki i inne. Odśnieżarki lemieszowe (rys. 26.24) są to samochody cię­żarowe — często z nadwoziami przystosowanymi do pracy w lecie jako po-lewarki lub zamiatarki — do których w przedniej części mocowany jest pług lemieszowy (lemiesz), a niekiedy, pod środkową częścią podwozia lub z tyłu, także szczotka służąca do zmiatania resztek śniegu z jezdni. Lemiesz jest zamocowany przegubowo i ustawiany w odpowiednim położeniu roboczym przez hydrauliczny siłownik. Można go ustawiać pod różnymi kątami do kierunku ruchu odśnieżarki. Odśnieżarki lemieszowe stosuje się do zgarniania miękkiego, świeżego śniegu. Usuwanie grubszych warstw zleżalego, ubitego śniegu powoduje zbyt duże opory ruchu i wymaga stosowania odśnieżarek wirni­kowych. Odśnieżarki takie wyposażone są w głowice frezujące, odśrodkowe lub frezująco-odśrodkowe, które podczas ruchu pojazdu wcinają się swymi łopatkami w śnieg, rozkruszają go, po czym odrzucają na znaczną odległość od pojazdu. Nowoczesne odśnieżarki wirnikowe buduje się najczęściej jako frezująco-odśrodkowe. Mają one dwa komplety głowic: głowice frezujące — o osi obrotu skierowanej poprzecznie do kierunku ruchu pojazdu — służą do rozkruszania śniegu i podają go do głowic odśrodkowych; głowice od­środkowe — o osiach obrotu równoległych do kierunku ruchu — odrzucają śnieg na zewnątrz odśnieżarki. Na rys. 26.25 przedstawiono schematycznie sposób ustawienia głowic we frezująco-odśrodkowej odśnieżarce wirnikowej. Ładowarki śniegu są to pojazdy służące do mechanicznego załadunku śniegu, zgarniętego przez pługi lemieszowe, na samochody wy­wożące. Są to najczęściej samobieżne przenośniki taśmowe lub łańcuchowe montowane na podwoziach samochodów ciężarowych lub ciągników koło­wych. Ładowarki wyposaża się w urządzenia nagarniające o łapach wykonu­jących wahadłowe ruchy i zgarniających śnieg na przenośnik. Piaskarki służą do zwalczania gołoledzi na drogach przez roz­sypywanie piasku, drobnego żużlu, soli lub innych środków chemicznych powodujących topnienie śniegu i lodu. Są to samochody ciężarowe wypo- sażone w skrzynie ładunkowe — pojemniki rozsypywanego materiału, o kształ­cie sprzyjającym zsypywaniu się go do otworu, pod którym znajduje się wirująca tarcza — rozrzutnik. Rozrzutnik osłonięty jest z boku specjalnymi osłonami chroniącymi przechodniów oraz przejeżdżające obok pojazdy przed strumieniami piasku. Sterowanie strumieniami piasku oraz osłonami odbywa się ręcznie — z kabiny kierowcy.