A A A

Pojazdy do czyszczenia ulic

Pojazdy do czyszczenia ulic. Pojazdy przeznaczone do oczyszczania ulic to zamiatarki (szczotki samochodowe) oraz polewarki i zmywarki. Zamiatarki służą do oczyszczania ulic z pyłu, śmieci oraz nie­wielkich ilości świeżego śniegu. Rozróżnia się zamiatarki kukrawężnikowe — zmiatające śmieci w kierunku krawężnika, oraz stosowane coraz powszechniej zamiatarki bezpyłowe — wyposażone nie tylko w szczotki i urządzenia do zwilżania nawierzchni, ale też w zbiorniki na zmiotki. Na rys. 26.21 przedstawiono zamiatarkę bezpyłową Bum, wypo­sażoną w dmuchawę, wytwarzającą podciśnienie w kanale ssawnym, którego wylot znajduje się w pobliżu szczotek. Szczotki podsuwają zmiotki pod otwór kanału ssawnego, skąd są one wsysane do zbiornika. Powietrze, po przejściu przez filtry, jue czyste, wydostaje się na zewnątrz zbiornika. Szczotki za­wieszone są elastycznie i mogą pracować jednocześnie lub niezależnie, w za­leżności od aktualnych potrzeb. Wszystkie mechanizmy są sterowane z kabiny kierowcy. Polewarki służą do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni ulic przez zmywanie ich strumieniami wody. Podstawowym urządzeniem po­lewarki jest duży zbiornik wody wyposażony w wodomierz oraz pompa (najczęściej odśrodkowa), tłocząca wodę ze zbiornika do rozpylaczy urzą­dzeń natryskowych. Rozpylacze — umieszczone z przodu, z boków lub z ty­łu samochodu — są sterowane z kabiny kierowcy bądź ze stanowiska ope­ratora, umieszczonego na zbiorniku wody. Szerokość zmywanego pasa jezdni wynosi do 20 m. Zmywarki służą do usuwania z jezdni silnie przywartych do niej zanieczyszczeń. Ich działanie jest podobne do działania zamiatarki kukra-wężnikowej, z tym że zmywarka jest wyposażona w wysokoc śnien owe urządzenie natryskowe, zbiornik wrody o dużej pojemności oraz wirnik z gu­mowymi łopatkami zamiast szczotek. Woda pod wysokim ciśnieniem zmywa większość zanieczyszczeń; pozostałe są zeskrobywane przez łopatki wirników. Wirnik umieszczony jest zwykle pod środkową częścią podwozia. Spotyka się także konstrukcje, w których wirnik umieszczony jest z tyłu pojazdu i może być odczepiany. Samochód taki może być wykorzystywany również jako pelewarka.