Reklama
A A A

Podział silników

Silnik jest to maszyna, która dostarcza energii mechanicznej kosz­tem doprowadzonej do niej energii innego rodzaju. Zależnie od ro­dzaju doprowadzonej energii rozróżnia się silniki cieplne, powietrzne, elektryczne i inne. Silniki cieplne wytwarzają energię mechaniczną dzięki energii cie­plnej uzyskiwanej w procesie spalania paliwa. Do tej grupy należą silniki o spalaniu zewnętrznym oraz silniki o spalaniu wewnętrznym. Silniki o spalaniu zewnętrznym, nazywane również silnikami paro­wymi, to takie, w których spalanie paliwa odbywa się poza silni­kiem — w palenisku kotła. Wytworzona w kotle para wodna jest do­starczana do silnika jako czynnik roboczy. Do napędu samochodów silniki te stosowane są tylko w nielicznych przypadkach. W silnikach o spalaniu wewnętrznym, nazywanych również silnika­mi spalinowymi, proces spalania paliwa odbywa się wewnątrz silnika. Zamiana energii cieplnej na mechaniczną następuje w samym silniku, a czynnikiem roboczym są spaliny. Silniki o spalaniu wewnętrznym (spalinowe) dzielą się na tłokowe, turbinowe, odrzutowe. Do napędu przeważającej większości samochodów są stosowane tło­kowe silniki spalinowe. W wielu wytwórniach czynione są doświadcze­nia i próby zastosowania silników turbinowych do napędu samocho­dów. Silniki odrzutowe do napędu samochodów nie są stosowane. Według sposobu zapłonu mieszanki paliwa z powietrzem tłokowe silniki spalinowe dzielą się na: silniki o zapłonie elektrycznym (iskrowym), silniki o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne). Większość samochodów ciężarowych i autobusów jest wyposażona w silniki o zapłonie samoczynnym, natomiast większość samochodów osobowych — w silniki o zapłonie elektrycznym. Wszystkie tłokowe silniki spalinowe mają pewne charakterystyczne mechanizmy i układy, które niezależnie od rodzaju konstrukcji speł­niają takie same zadania. Mechanizm, który zmienia ruch posuwisto--zwrotny tłoka na ruch obrotowy wału korbowego, nazywa się ukła­dem korbowym. Mechanizm sterujący wlotem mieszanki do cylindra i wylotem spalin z cylindra nazywa się układem rozrządu. Praca ukła­du rozrządu jest ściśle powiązana z pracą układu korbowego. Oprócz tego każdy silnik tłokowy ma takie układy pomocnicze, jak: zasilania, smarowania i chłodzenia. Cykl procesów fizyko-chemicznych, powtarzających się stale w tej samej kolejności w cylindrze silnika, nazywa się cyklem pracy. Cykl pracy obejmuje: napełnienie cylindra materiałem pędnym, sprężenie, zapalenie i spalenie materiału pędnego, rozprężenie spalin i w wyniku tego uzyskanie pracy użytecznej oraz opróżnienie cylindra z gazów spalinowych. Cykl pracy tłokowego silnika spalinowego może trwać przez cztery kolejne suwy tłoka, co odpowiada dwom pełnym obrotom wału kor­bowego, lub przez dwa kolejne suwy tłoka, a więc jeden pełny obrót wału korbowego. W związku z tym tłokowe silniki spalinowe można podzielić według sposobu pracy na: czterosuwowe, dwusuwowe. Zdecydowana większość stosowanych do samochodów tłokowych sil­ników spalinowych o zapłonie elektrycznym to silniki czterosuwowe.