Reklama
A A A

Płytki ustawcze i ustawiaki

Płytki ustawcze i ustawiaki stosowane są do szybkiego i dokładnego ustawienia narzędzia przy toczeniu, frezowaniu, struganiu itp. Zastoso­wanie płytki ustawczej wyjaśnimy na przykładzie pokazanym na rys. 135. W przyrządzie umieszcza się na stałe kołek 1 ze ściętą płasko powierzchnią. Odległość tej płaszczy­zny od pożądanego położenia narzędzia wyznacza płytka ustawcza 2, do której dosuwamy wierzcho­łek ustawianego noża 3. Zastosowanie ustawiaków wyjaśniono na rys. 136. Ustawiaki okrągłe (rys. 136a) służą "do usta­wiania narzędzi tylko w jednym kierunku, nato­miast ustawiaki kątowe (rys. 136b) i prostokątne umożliwiają ustawienie narzędzia w dwóch kie­runkach. Ustawiaki 1 zamocowuje się do korpusu uchwytu jedną śrubą 2 o łbie z gniazdem sześcio­kątnym, przy czym ustawiaki kątowe i prostokątne są dodatkowo ustalone za pomocą dwóch kołków 3. Wraz z ustawiakami stosuje się zawsze płytki ustawcze 4, które określają swą grubością odległość narzędzia 5 od po- wierzchni roboczej ustawiaka ). Ustawianie narzędzia względem obrabia­nego przedmiotu bez użycia płytki ustawczej może spowodować łatwo uszkodzenie narzędzia w wyniku nadmiernego nacisku wywieranego przez ustawiak na narzędzie.