Reklama
A A A

Organizacja kontroli

Zakres prac kontrolnych, szczególnie w dużych wytwórniach, jest bar­dzo szeroki i w związku z tym czynności kontrolne wykonywane są przez rozmaite działy i komórki organizacyjne zakładu. Należy rozróżnić kon­trole wykonywane przez: 1)Dział Głównego Metalurga, Dział Głównego Mechanika, Wydziały produkcyjne, 2)Dział Kontroli Technicznej. Dział Głównego Metalurga kontroluje jakość materiałów wyjściowych (metale, wsady, materiały formierskie i wiążące, farby, sma­ry itp.), procesy wytopów metali w odlewniach, właściwy dobór metod i przebieg obróbki cieplnej w kuźni, hartowni i w innych wydziałach pro­dukcyjnych (np. urządzenia do hartowania powierzchniowego na wydzia­łach mechanicznych), skład chemiczny, strukturę i własności mechaniczne materiałów, półfabrykatów i poszczególnych elementów. Dział Głównego Metalurga obejmuje sieć wydziałowych laboratoriów (odlewnicze, metalograficzne, chemiczne, mechaniczne, rentgenologiczne i inne) podległych głównemu laboratorium. Dział Głównego Mechanika sprawdza stan użytkowy obra­biarek i urządzeń produkcyjnych nowych i użytkowanych. Kontroli tego działu podlegają wszelkiego rodzaju urządzenia wagowe. Jeżeli nie ma odrębnego Działu Głównego Energetyka, to Dział Głównego Mechanika odbiera i kontroluje wszelkie mierniki elektryczne oraz urządzenia dla siły, światła, gazu i wody. Wydziały produkcyjne kontrolują we własnym zakresie swo­ją produkcję za pośrednictwem robotników wykonawców oraz ustawiaczy, brygadzistów, majstrów, kierowników działów itd. Tego rodzaju kontrolę stosuje się we wszystkich wydziałach zakładu i dlatego jest ona istotnym czynnikiem w utrzymaniu odpowiedniej jakości produkcji. Dział Kontroli Technicznej nadzoruje przebieg ustalonej , technologii i określa jakość gotowych wyrobów, a także pomocy warszta­towych, środków mierniczych i wzorców. Ogólnozakładowa kontrola tech­niczna jest przeprowadzana we wszystkich ważniejszych etapach produk­cji, a mianowicie: przy odbiorze materiałów i półfabrykatów od dostaw­ców, w działach przygotowawczych, w działach mechanicznych i monta­żowych oraz na stanowiskach kontrolnych gotowych wyrobów. Stałe punkty tej kontroli znajdują się zazwyczaj przy odbiorze gotowych ele­mentów przed skierowaniem ich do montażu lub na tych etapach procesu technologicznego, w których istnieje możliwość występowania znacznej ilości braków. Stałe punkty kontrolne umieszcza się albo w oddzielnych pomieszczeniach, do których dostarcza się przedmioty podlegające kon­troli (taki system stosuje się zazwyczaj w produkcji seryjnej), albo tworzy się oddzielne stanowiska kontrolne rozmieszczane na liniach obróbki mię­dzy stanowiskami pracy, na których przeprowadza się operacje obróbkowe (taki system stosuje sie w produkcji masowopotokowej). Kontrolerzy Działu Kontroli Technicznej są niezależni od kierowni­ków innych działów. Podlegają oni kierownikowi Działu Kontroli Tech­nicznej, który podlega bezpośrednio dyrektorowi zakładu.