Reklama
A A A

Ogólne zasady projektowania oddziałów

W tej części serwisu omówiona zostanie metodyka projektowania nowych i modernizacji istniejących oddziałów. W czasie projektowania oddziału mechanicznego powinny być roz­wiązane następujące główne zadania: 1) Ustalenie programu oddziału zgodnie z założeniem projektu. 2) Projektowanie procesu technologicznego obróbki poszczególnych części produkowanego zespołu lub maszyny. 5)Określenie pracochłonności obróbki tego zespołu. 6)Obliczenie niezbędnego wyposażenia. 7)Obliczenie siły roboczej. 8)Obliczenie niezbędnych powierzchni. 9)Rozplanowanie oddziału i obliczenie pomieszczeń pomocniczych. 10)Rozplanowanie urządzeń. 11)Określenie potrzebnej ilości materiałów i półfabrykatów. 10) Określenie koniecznych urządzeń podnośnikowotransportowych do transportu wewnętrznego materiałów i półfabrykatów oraz odprowa dzenia do magazynu gotowej produkcji. 11) Obliczenie potrzebnej energii elektrycznej, powietrza, wody, pary itd. 12) Wybór typu budynków i rozmieszczenia pomieszczeń produk cyjnych i pomocniczych. 12)Opracowanie organizacyjnej struktury kierownictwa oddziałem. 13)Dokonanie obliczeń dotyczących ekonomicznej części projektu. 14)Określenie wskaźników technicznoekonomicznych.