A A A

Oczyszczanie odkuwek

Odkuwki podczas nagrzewania i kucia pokrywają się warstwą zgorze­liny. Zgorzelina ściśle przylega do powierzchni odkuwek i utrudnia, po­dobnie jak przypalona masa formierska, późniejszą obróbkę skrawaniem. Poza tym warstwa zgorzeliny utrudnia ocenę jakości odkuwki, ponieważ zakrywa występujące na jej powierzchni ewentualne pęknięcia, zakucia itp. Do oczyszczania odkuwek ze zgorzeliny stosuje się metody mechaniczne: bębnowanie, piaskowanie i kulkowanie oraz metodę chemiczną — trawie­nie. O bębnowaniu i piaskowaniu wspomniane było przy omawianiu czy­szczenia odlewów. Podobnie jak tam bębnowanie stosowane jest do mniej­szych przedmiotów, a piaskowanie śrutem stalowym (w nowoczesnych kuźniach najczęściej za pomocą urządzeń ze stołem obrotowym) — do dużych. Podczas kulkowania kuleczki stalowe uderzają o powierzchnię odkuwek, przy czym są one wyrzucane siłą odśrodkową (za pomocą szybko obracających się wirników) bez udziału sprężonego powietrza. Przy sto­sowaniu mechanicznych metod oczyszczania występuje nieznaczne utwar­dzenie powierzchniowe materiału oraz nieznaczne zmniejszenie wymiarów odkuwek. Ponieważ po oczyszczaniu mechanicznym rysy są niewidoczne, w celu ich wykrycia odkuwkę należy wytrawić. Trawienie jest najlepszym sposobem oczyszczania odkuwek ze zgorze­liny; materiał trawiony nie ulega zmianom wymiarowym, a wszelkie rysy i pęknięcia są dobrze widoczne. W nowoczesnych trawialniach znajdują się kąpiele o stałej koncentracji roztworu wodnego kwasu siarkowego, dzięki czemu czas trawienia jest krótki, wynosi bowiem 10±20 min. Urządzenie utrzymujące stałą koncen­trację kwasu usuwa z kąpieli kryształy siarczanu żelaza i uzupełnia zużyty kwas. Przyśpieszenie trawienia można uzyskać przez zainstalowanie urzą­dzenia do poruszania koszami. W nowoczesnych kuźniach, pracujących dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, stosuje się urządzenia do ciągłego trawienia. Po wytrawieniu następuje płukanie odkuwek w czystej gorącej wodzie. Dla zneutralizowania resztek kwasu, wywołującego korozję, stosuje się dodatkowo kąpiel zasadową.