Reklama
A A A

Obwód zasilania

Działanie prądnic i regulatorów sprawdza się na stanowisku badawczym. Stanowisko takie (rys. 7.16) wy­posażone jest w silnik elektryczny, napędzający badaną prądnicę; komplet mierników, umożliwiających kontrolę pracy badanego zespołu (woltomierz, amperomierz, obrotomierz); uchwyty służą­ ce do mocowania badanego zespołu oraz baterię akumulatorów. Zastosowanie silnika elektrycznego umożliwia ciągłą regulację prędkości obrotowej twornika badanej prądnicy. Na stanowisku można badać prądnice prądu stałego i alternatory (prądnice prą­du przemiennego.) przy określonej prędkości obrotowej twornika prądnicy. W tabli­cy 7.3 podano przykładowo cechy znamionowe regulatora RG15, przeznaczonego do współpracy z prądnicą P20. Ponadto wyko­nuje się wykres zmian napięcia regulowanego Ureg w funkcji prądu obciążenia Iobc. Wykres taki, dla regulatora RG15, pokaza- ny jest na rys. 7.18. Zakreskowane pole przedstawia dopuszczalny zakres zmian napięcia regulowanego. W przypadku stwierdzenia niezgodności cech znamionowych z zaleceniami fabrycznymi lub zbyt dużych wahań napięcia regulowanego regulator należy uznać za niesprawny. Prądnicę prądu przemiennego sprawdza się łącznie z regulatorem. Sporządza się charakterystykę narastania prądu w funkcji prędkości obrotowej twornika i określa się war­tość prędkości obrotowej twornika, której odpowiada początek ładowania. Na rys. przedstawiono przykładowo charaktery- stykę prądnicy A12M współpracującej z regulatorem RC1/12B, stosowanej w samochodzie Polski Fiat 125p. Jak widać początek ładowania odpowiada prędkości obrotowej twornika ti=1000 obr/ /min. Po wykonaniu charakterystyki należy jeszcze sprawdzić, czy nie jest uszkodzona któraś z diod prostownika oraz czy opór uzwojenia wzbudzenia (łącznie z oporem przejścia na szczotkach) nie jest zbyt duży. Schematy łączenia prądnicy i regulatora podczas poszczegól­nych prób, a także cechy znamionowe prądnic i regulatorów po­dawane są w dokumentacji fabrycznej tych zespołów. W przy­padku stwierdzenia niezgodności wyników prób z danymi fa­brycznymi należy skierować zespół do naprawy.