A A A

Obsługa zawieszenia

Obsługa zawieszenia obejmuje przede wszystkim kontrolę stanu takich elementów, jak resory, amortyzatory, wahacze, sta­bilizatory, elementy połączeń poszczególnych części zawieszenia itp. Ponadto do obsługi zawieszenia należy okresowe smarowanie poszczególnych punktów wymienionych w instrukcji obsługi, a w niektórych pojazdach okresowe uzupełnienie ilości płynu w amortyzatorach. Podczas kontroli stanu zawieszenia należy zwrócić uwagę na stopień zużycia poszczególnych części, luzy w układzie oraz sprawdzić, czy wszystkie elementy są całe i nie wykazują śladów pęknięć lub odkształceń. Sprawdzając resory szczególną uwagę zwraca się na spo­sób ich zamocowania oraz, jeżeli resor związany jest z ramą za pomocą ślizgaczy, na zużycie części pióra głównego resoru współ­pracującej z poduszką wspornika. W przypadku stwierdzenia, że któryś z elementów zawiesze­nia jest uszkodzony lub wykazuje nadmierne zużycie, eksploata­cję pojazdu należy natychmiast przerwać, a uszkodzony element wymienić lub naprawić. Do częstszych uszkodzeń zawieszenia należą pęknięcia piór re­sorowych. Szczególnie niebezpieczne jest pęknięcie pióra głów­nego, przenoszącego siły napędową i hamowania. Do najszybciej zużywających się części zawieszenia należą sworznie resorowe i ich łożyskowanie. W przypadku stwierdze­nia nadmiernych luzów zużyte części należy wymienić na nowe. Inną spotykaną niesprawnością jest zapieczenie się sworzni w tu­lejkach wskutek niewystarczającego smarowania. Zapieczone sworznie należy przemyć i nasmarować. Smarowanie elementów zawieszenia wykonuje się zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. Istnieją pojazdy, których zawie­szenie dzięki zastosowaniu łożysk samosmarujących w ogóle nie wymaga smarowania. W większości samochodów elementy zawie­szenia wymagają jednak okresowego smarowania. Do tego celu zwykle używa się smaru stałego, który wtłacza się przez odpo­wiednio rozmieszczone smarowniczki. Pióra resorów i ślizgacze smaruje się smarem stałym, grafitowym. Przed smarowaniem na­leży oczyścić powierzchnię piór oraz przepłukać je naftą. Jeżeli pióra resorów smaruje się bez ich rozbierania, należy całkowicie odciążyć resory i przepłukać pióra silnym strumieniem wody. Resory chronione pokrowcami smaruje się rzadziej. Obsługa amortyzatorów polega na sprawdzeniu ich za­mocowania, przestrzeganiu czystości oraz (w niektórych typach amortyzatorów) uzupełnianiu lub wymianie płynu. Poziom płynu powinien sięgać otworów wlotowych. Przy dolewaniu lub wymia­nie płynu należy uważać, aby żadne zanieczyszczenia nie przedo­stały się do węntrza amortyzatora. Zmieniając płyn, po usunię­ciu starego płynu, należy kilkakrotnie przepłukać amortyzator benzyną.