A A A

Obsługa techniczna silnika

Silnik samochodowy, pomimo że złożony jest ze skomplikowa­nych mechanizmów, odznacza się dużą niezawodnością. Warun­kiem jego poprawnej pracy jest jednak ścisłe przestrzeganie za­ sad i przepisów obsługi i użytkowania, a w szczególności dba­łość o: właściwą jakość i poziom oleju, właściwą ilość cieczy chłodzącej, szczelność połączeń oraz właściwe dokręcenie i zabezpieczenie wszystkich śrub mocujących, zachowanie właściwych luzów zaworowych, właściwy naciąg paska klinowego napędu wentylatora i prąd­nicy, właściwą regulację gaźnika, czystość filtru powietrza oraz odstojników paliwa, czystość filtru oleju, właściwy stan powłok ochronnych i czystość powierzchni sil­nika oraz osprzętu, właściwy stan instalacji elektrycznej silnika. Częstość wykonywania poszczególnych czynności obsługowych podawana jest w instrukcjach pojazdów. Głównymi objawami niesprawności silnika są: wzrost zużycia paliwa i oleju, spadek mocy, występowanie nienormalnych hałasów (szmery, stuki), trudny rozruch silnika, nadmierne dymienie. Przyczyny wymienionych objawów mogą być różne. Część z nich można usunąć przez regulację, inne w drodze prostych zabiegów naprawczych, natomiast w przypadku poważnych uszkodzeń silnik należy skierować do naprawy.