Reklama
A A A

Obsługa techniczna instalacji elektrycznej

Współczesne pojazdy samochodowe wyposażone są w wiele urzą­dzeń zasilanych energią elektryczną, muszą więc mieć odpowied­nio rozbudowaną instalację elektryczną. Stan techniczny pojazdu w znacznym stopniu zależny jest od staranności obsługi tej in­stalacji. Niesprawność instalacji elektrycznej może spowodować pożar, poważne uszkodzenie innych zespołów (np. wskutek dezin­formacji kierowcy spowodowanej wadliwym działaniem wskaźni­ków) lub unieruchomienie całego pojazdu. Warunkiem zachowania pełnej sprawności technicznej instala­cji jest wykonywanie zabiegów obsługi technicznej zgodnie z obo­wiązującymi przepisami. Obsługa instalacji elektrycznej polega przede wszystkim na: utrzymywaniu we właściwym stanie przewodów, izolacji, koń­cówek i złączy, zgodnej z instrukcją obsłudze akumulatorów, kontroli i regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, kontroli i regulacji pracy przerywacza, kontroli świec zapłonowych, kontroli ustawienia reflektorów głównych oraz działania lamp, kontroli pracy urządzeń sygnalizacyjnych i wskaźników, przestrzeganiu czystości i warunków smarowania elementów instalacji elektrycznej, natychmiastowym usuwaniu wszystkich zauważonych nie­sprawności.